ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

                  

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на  Общински съвет по наркотични

                   вещества и Превантивно-информационен център по наркотични

                   вещества за 2021 г.

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

    

Общинският съвет по наркотични вещества функционира съгласно чл.15, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества.

Общински съвет по наркотични вещества - Хасково разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г., ръководи и контролира дейността на Превантивно-информационния център по наркотични вещества - Хасково.

Финансирането на Общински съвет по наркотични вещества и  Превантивно-информационния център по наркотични вещества, e регламентирано с чл.15, ал.4 от ЗКНВП и се извършва със средства от държавния  бюджет, чрез общинския бюджет  като делегирана от държавата дейност.

На основание чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет по наркотични вещества - Хасково  отчита дейността си за изтеклата календарна година пред Националния съвет по наркотичните вещества и Общински съвет - Хасково.

Във връзка с гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества, предлагам Общински съвет –Хасково да приеме следното

 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е:

 

        

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на  Общински съвет по наркотични вещества – Хасково и Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Хасково за 2021 година.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

Изготвил: Катя  Демирева – Директор на ОП” Младежки център” - Хасково

Прикачени файлове