ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А        З  А  П  И  С  К  А

от  Динко Тенев – Зам. Кмет на Община Хасково

 

 

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти, общинска собственост

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

В Община Хасково е постъпило искане с рег. индекс 45-01-2/31.03.2022 г. от Регионален исторически музей - Хасково, с което се иска учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти, общинска собственост, представляващи:

1.Кирково училище – ул.“Цар Освободител“ №10

2.Шишманова къща – ул.“Братя Минчеви“ №7

3.Част от сграда на пл.“Свобода“ №19, в която са разположени четири експозиции, фондохранилища и административен етаж.

 

Предвид изложеното предлагам, Общински съвет –Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, учредява безвъзмездно право на ползване на Регионален исторически музей - Хасково върху имоти, общинска собственост, представляващи:

1.Кирково училище – ул.“Цар Освободител“ №10

2.Шишманова къща – ул.“Братя Минчеви“ №7

3.Част от сграда на пл.“Свобода“ №19, в която са разположени четири експозиции, фондохранилища и административен етаж.

4. Срок за ползване – 5 /пет/ години.

5. Особени задължения на ползвателя:

 - да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;

- да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

 

2.Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

Динко Тенев

Зам. Кмет на Община Хасково