ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Насков Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на

                  Община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по

                  ВиК Хасково.

 

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В Община Хасково постъпи писмо с № АВиК-РД-19-17-[2] от 28.03.2022 г. (наш рег. индекс:06-25-74 от 28.03.2022 г.) от Областния управител на Област Хасково, с което ни уведомява, че в качеството и на председател на Асоциацията по В и К, на основание чл.198 в, ал.6 от Закона за водите, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на основание чл.9, ал.5 от ПОДАВИК неприсъствено на 10.05.2022 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково. Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника -31.05.2022 г., 11,00 часа.

Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията по ВиК е както следва:

 

Представител на държава/община

Процентно съотношение на гласовете в АВиК -  Хасково

Държавата

35 %

Община Хасково

24.85%

Община Ивайловград

1.70 %

Община Любимец

2.70%

Община Маджарово

0.44 %

Община Минерални бани

1.56 %

Община Свиленград

6.07 %

Община Симеоновград

2.31 %

Община Харманли

6.58%

Община Стамболово

1.57 %

Община Димитровград

14.14%

Община Тополовград

3.08%

 

 

 

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково за 2021г.
  2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково за 2021г.
  3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково за 2022г.
  4. Други

 

(Материалите по дневния ред са изпратени на електронен носител и са приложени към Докладната записка.)

 

Съгласно чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, представител на Общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва Общинският съвет определя друг представител, като позицията и мандатът на представителя на общината се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

 

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе неприсъствено на 10.05.2022 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково. Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника -31.05.2022 г., 11,00 часа :

 

По точка 1: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл. 9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2021г. - „ЗА“

 

По точка 2: На основание чл.9, ал.2 и чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2021г. -  „ЗА“

 

По точка 3: На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация , Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, приема бюджета на Асоциацията за 2022г. - „ЗА“

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

              /Станислав Дечев/

 

 

 

Съгласувал :

инж. Даяна Добрикова – Вр.ИД Директор Дирекция АГСИ  

 

Изготвил :

инж. Калоян Цветанов – мл. експерт ВиК