ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от

 СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА

 1. ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОДИНА,

и

 1. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2021-2028 ГОДИНА

           

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 1. ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 ГОДИНА (ПООС).

            Програмата е изготвена, в изпълнение на изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда и е в съответствие с методическите указания на МОСВ, относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда. Програмата е един от важните инструменти за прилагане на законодателството по опазване на околна среда на местно ниво. Програмата е инструмент, подпомагащ интегрирането на целите за опазване на околната среда в местното планиране и процесите на вземане на решения.

Програмата е основен инструмент за реализиране на националната екологична политика на местно ниво и обхваща период на изпълнение 2021 - 2028 год. Основните цели на програмата са:

 • да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;
 • да открои приоритетите в разглежданата област;
 • да използва разумно природните дадености на територията на общината;
 • да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране;
 • подобряване качеството на живот на населението на общината;
 • опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие на общината;
 • обединяване на усилията на общинските органи, държавни институции, населението, НПО и бизнеса за решаване на проблемите свързани с опазване на околната среда;
 • формулиране основните мерки, чрез които общината да изпълнява задълженията си и да реализира правомощията си, делегирани от нормативните актове в областта на околната среда;
 • оптимално използване на финансовите и човешки ресурси и съсредоточаването им за решаване на най-приоритетните и належащи проблеми свързани с опазване на околната среда на територията на общината.

Програмата за опазване на околната среда е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана, съобразно настъпилите промени в състоянието на околната среда, приоритетите на общината, националното законодателство и други фактори.

На основание чл.85, ал.4,5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.14, ал.1,2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, директорът на РИОСВ - Хасково с Решение №ХА-1ЕО/2022г. преценя да не се извършва екологична оценка на изготвената Програма за опазване на околната среда.

Съгласно чл.79, ал.4 от ЗООС общинските програми за опазване на околната среда се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им.

 

 

 1. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2021-2028 ГОДИНА (ПУО)

Програмата е изготвена, в изпълнение на изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците  и в съответствие с Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъци, изготвено от МОСВ.

Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда и е разработена за период, който съгласно чл.52, ал.3, т.1 от Закона за управление на отпадъците следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028 г.

Програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците и включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината и изискванията по глава втора, раздел III от ЗУО.

Изпълнението на програмата и на залегналите в нея дейности цели да намали и ограничи до минимум вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, да се осигури здравословна жизнена среда за населението на община Хасково и устойчиво решаване на екологичните проблеми в района.

Община Хасково участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на отпадъците. Регионалното сдружение на регион Хасково включва общините Хасково, Димитровград и Минерални бани.

В Програмата са обхванати основните въздействия върху околната среда, свързани с генерирането на отпадъци, тяхното правилно третиране. Основните цели на програмата са:

 • предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;
 • увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
 • подобряване на организацията по разделяне, съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците;
 • екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;
 • предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
 • осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;
 • участие на обществеността;
 • управление на специфичните потоци отпадъци.

Заложените в Общинската програма приоритети са идентични с приоритетите, залегнали в Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028г.

На основание чл.85, ал.4,5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.14, ал.,2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, директорът на РИОСВ - Хасково с Решение №ХА-41ЕО/2021г. преценя да не се извършва екологична оценка на изготвената Програма за управление на отпадъците.

Съгласно чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците общинските програми за управление на отпадъците се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им.

 

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 1. На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Хасково приема „Програма за опазване на околната среда на Община Хасково за периода 2021-2028 г.
 2. На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52 ал.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Хасково приема Програма за управление на отпадъците на територията на община Хаскво 2021-2028 г.

 

           

 

Приложения :

1. Проект на Програма за опазване на околната среда  на Община Хасково:

2.Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Хасково).

 

 

 

 

 

КМЕТ  НА
ОБЩИНА  ХАСКОВО:

                                   СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

 

 

 

 

 

 

Изготвил: …………………..

инж. Р. Павлова/гл. експерт Опазване на околната среда

 

Съгласували:

Ваня Христова/Директор Дирекция ЕНППЕ

Любомир Георгиев/Началник отдел Екология