Докладна записка относно актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Хасково 2011-2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 01.03.2013 г. /4/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 01.03.2013 г. /3/

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на чл.29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 01.03.2013 г. /2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково    ОТНОСНО: Отмяна на Противопожарна наредба.    Уважаеми общински съветници,   С Решение №129 о...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 01.03.2013 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково  ...

Докладни записки за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 07.01.2013 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО:  Даване съгласие Община Хасково да            кандидатства по схема за безвъзмездна...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 14.12.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – Председател на Общински съвет Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 14.12.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални гриж...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 23.11.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.10.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на усл...