Съобщение за отмяна на чл.8, ал.1, т.3 и т.4, чл.10, ал.1, т.8, чл.26, ал.2, чл.27 и чл.79, ал.3, т.1 от Правилник За организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №455 от 05.06.2018 г. по Адм.дело №183/2018 на Административен съд – Хаско...

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2019 - 2022 година

    ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2019 – 2022 ГОДИНА   Във връзка с изтичане манд...

Образец на Декларация по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ, одобрена на 05. 06. 2018 г. от ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет - Хасково

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество   Подписаният/ната/...........