Уведомление по чл.66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за Приемане на  ...

Съобщение за отмяна на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №42 от 25.01.2019 г. на Общински съвет - Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №228  от 23.04.2019 г. по Адм.дело №243/2019 г. по описа на Административен съд -&nbs...

Съобщение за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №288 от 23.04.2019 г., постановено по АД 243/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение от 13.05.2019 г. по Адм.дело №243/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково...

Съобщение за отмяна на разпоредбите на чл.21, чл.29 и §2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №336  от 30.06.2020 г. по Адм.дело №75/2020 г. по описа на Административен...