Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: издаване на Разрешително за безвъзмездно право на поставяне на преместваем обект - павилион на Славей Славилов.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково   Относно: Издаване на разрешително за безвъзмездно п...