Докладни Записки За Предстоящото Заседание На Общински Съвет - Хасково На 22.07.2016 Г.

1. Приемане на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково - изтегли 2. Приемане на Наредба за реда и условията при отгле...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.02.2016 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за общинските жилища.   Уважаеми госпожи и господа общинск...

Докладнa запискa за предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – кмет на община Хасково   Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хасково  за перио...

Докладнa запискa за предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Хасково

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Група общински съветници от Представителна група „Коалиция „За Хасково” при Общински съвет - Хасково     ОТНОСНО: Изменение на чл.26, ал.7 о...

Докладна записка за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 15.01.2016 г.

ДООБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО                                                            ДОКЛАДНА ЗАПИСКАот Добри Беливанов – кмет на Община ХасковоОТНОСНО: Кандидатстване с Проект „Подобряване на социал...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.12.2015 г. /2

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне размера на  местните данъци в Община Хасково,...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.12.2015 г. / 1

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и  администриране на местните такси и цени на усл...