Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 25.07.2014 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 25.04.2014 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов Иванов Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Допълнение на Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.03.2014 г. /2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО      ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на Наредбата за обществения  ред при използване на пътни п...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.03.2014 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на  обществения ред, чистотата и о...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.01.2014 г. /3/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на чл.29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.01.2014 г. /2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.01.2014 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов – Кмет на община Хасково    ОТНОСНО:  Отмяна на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет н...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 20.12.2013 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов -  председател на Общински съвет  - Хасково   ОТНОСНО: Изменение на текст в чл.26, ал.8, предложение последно, от Наредбата за опр...