Докладнa запискa за предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Хасково

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Група общински съветници от Представителна група „Коалиция „За Хасково” при Общински съвет - Хасково     ОТНОСНО: Изменение на чл.26, ал.7 о...

Докладна записка за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 15.01.2016 г.

ДООБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО                                                            ДОКЛАДНА ЗАПИСКАот Добри Беливанов – кмет на Община ХасковоОТНОСНО: Кандидатстване с Проект „Подобряване на социал...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.12.2015 г. /2

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне размера на  местните данъци в Община Хасково,...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.12.2015 г. / 1

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и  администриране на местните такси и цени на усл...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.07.2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.05.2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и ц...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.03.2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни сред...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.02.2015 г./1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: допълване на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и ос...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.02.2015 г./2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково    ОТНОСНО: Приемане  на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.  ...