ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                     

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  Станислав  Дечев - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Отчуждаване на част от имот – частна собственост на физическо  лице.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. Индекс №94 Я-585-5/12.10.2021г. от Ясен Радев като собственик  на Поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 по КК на гр.Хасково, , ж.р.“Кенана“, с което се иска да бъде одобрен ПУП- план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.59. Поземлени имоти 77195.702.2,  77195.702.58 и 77195.702.59 по КК на гр.Хасково, попадат в ж.р.“Кенана“, за която територия има одобрен план за улична регулация с Решение № 275/ 06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково. Със заповед №1268/23.07.2021 г. на Кмета на Община Хасково е разрешено изработване на ПУП- план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.59, находящ се в ж.р.“Кенана“. Съгласно действащия регулационен план на ж.р.“Кенана“ улична регулация  за имота не е приложена. След представяне на становище на Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията  на чл.205, т.1 от ЗУТ , Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с решение Решение № 275/ 06.03.2009 г. на Общински съвет - Хасково. Съгласно предвижданията на плана за улична регулация от Поземлен имот с идентификатор №77195.702.59 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, се отчуждават към Поземлен имот 77195.702.58 ( улица). За целта, според чл. 21 , ал.1 от ЗОС  се налага принудителното отчуждаване на  част от имот – частна собственост на физическо лице за задоволяване на общински нужди , които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и поради факта ,че предвидената улична регулация преминава през техните имоти .

 

Във връзка с откриване на производство по отчуждаване на  част от имот – частна собственост на физическо лице, съгласно чл.22 , ал. 3 от ЗОС е изготвена експертна оценка от лицензиран оценител на имоти. Общата пазарната оценка на тази част от имота  е 4200,00 лв. без ДДС и е в общ размер на средствата необходими за отчуждаването. На отчуждаване подлежи следната част от имот:

 

  1. Част от поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 674,00 кв.м., площ за отчуждаване 99,00 кв.м.  ,имота е собственост на Ясен Радев при цена 4200,00  лв. без ДДС.

 

Предвид горното предлагам на Общински съвет – Хасково да вземе следното:

                                                        

 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е :

 

           

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и  ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ  Общински съвет  Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

1.Част от поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 674,00 кв.м., площ за отчуждаване 99,00 кв.м.  ,имота е собственост на Ясен Радев при цена 4200,00 лв. без ДДС.

 

Определя начин на обезщетение на собственика – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация  чрез Поземлен имот с идентификатор 77195.702.58 (улица),  находяща се в ж.р.“Кенана“, гр. Хасково , Община Хасково“.

 

 

 

СTAНИСЛАВ ДЕЧЕВ

 

Кмет на Община Хасково

 

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл. специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/