ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  Динко Тенев- Зам. Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост

 

    

     Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: № 94 Д-1931-1/25.3.2022г. от Деляна Колева да закупи общински УПИ I в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково, одобрен със Заповед №1656/1952г., целият с площ от 900,00 кв.м.

      Съгласно АЧОС №11400/14.01.2020г. имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №43/2008г. лицето е собственик на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания  имот. Цената на УПИ I в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени  при  разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 6300,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година, както следва:

        1. УПИ I в кв.1 по плана на с.Орлово, Община Хасково, одобрен със Заповед №1656/1952г., целият с площ от 900,00 кв.м.  се продава на Деляна  Колева за сумата от 6 300,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

     

 

 Динко Тенев

 Зам. Кмет на Община Хасково