ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за     

улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 по КК  на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“,  /

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

 

Постъпило е искане с рег.индекс.№94 Я-585-5/12.10.2021г. от Ясен Радев като собственик  на Поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 по КК на гр.Хасково, , ж.р.“Кенана“, с площ 674,00 кв.м. за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения му имот 77195.702.59, находящ се в ж.р.“Кенана“, / . Съгласно становище на АГК при община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17 , ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 , ал.5 от ЗУТ. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 да бъде присъединена 45,00 кв.м. площ , която е част от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.702.2 по КК на гр.Хасково, с НТП-за улица.

Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 45,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.2 по КК на гр.Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1590,00 лева без ДДС.

     

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното:

 

                                                            РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

     1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.2 по КК на гр.Хасково  от 45,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

   2.Дава съгласие да се придадат 45,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.702.2 към Поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 по КК на гр.Хасково.

      3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Ясен Радев, за прехвърляне в собственост  на частта от 45,00 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.702.2 по КК на гр.Хасково при цена 1590,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА

 ХАСКОВО:

                       /Станислав  Дечев/

        

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/