Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр.Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково   Относно: Учредяване право на строеж върху имот - ча...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици

ДО ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО:  Приема...