ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

         от  Таня Захариева  – председател на Общински съвет –  Хасково  

 

                 

ОТНОСНО:  Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника 

                  за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни  финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С  Решение №333 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

В Бюджет 2022 г. на Община Хасково са предвидени средства за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, като общият размер е 70 000 лв.

В Общинска администрация - Хасково са постъпили  17 /седемнадесет/ заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 30.05.2022 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани Мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник. В Мотивираните предложения се посочва, че на 6 заявители следва да бъдат отпуснати еднократни финансови помощи предвид техните заболявания. Останалите 11 заявители не отговарят на критериите и условията, посочени в Правилника.

         

Първото  одобрено  Заявление е с рег.индекс: 94 Б-111-1 от 09.03.2022 г. от Б. Й. с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за химиотерапия и лъчетерапия.

 Г-н Й. е пенсионер на 65 г. и има 100% ЕР на ТЕЛК без чужда помощ с водеща диагноза: застойна сърдечна недостатъчност. Има заболяване захарен диабет тип 2, епилепсия с големи и чести припадъци, двустранно намален слух, раково заболяване на белия дроб и на пикочния мехур, злокачествено образувание на плеврата в горен апикален бял дроб.  Той заявява, че с пенсията си от 425 лв. месечно не може да се справи със средствата нужни му за закупуване на лекарства и лечение, както и за предстоящи химиотерапия и лъчетерапия според диагнозите. Приложил е актуална етапна епикриза и удостоверение от РЗОК, че лекарството, което приема не се поема от РЗОК.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н Й. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане по чл.70, т.3 от ЗСУ и е получил през м.януари 2019 г. в размер на 300 лв. и през м.юни 2020 г. в размер на 300 лв. еднократна финансова помощ за лечение и закупуване на лекарствени средства.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното: 

Предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1500 лв.

 

 

Второто одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Р-3832-1 от 06.04.2022 г. от Р. М., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на злокачествено туморно образувание.

От представената епикриза е видно, че през м.02.2022 г. е опериран за „наличие на изкуствени отвори на пикочните пътища“. Г-н М. има вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък и злокачествена образувание на уретера. Съпругата на г-н М. му е личен асистент, тъй като той е с ампутиран ляв крак предвид тежкото състояние, в което се намира и множеството операции, налагащи лечение. Получава пенсия в размер на 553 лв. общо месечно - за инвалидност и добавка за чужда помощ и семейството е в затруднение.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н М. не притежава имоти и земя, които могат да послужат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че е обект на социално подпомагане по ЗХУ – чл. 70 и по чл. 72, т.1, като има отпусната целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ за модулна протеза и за рингова инвалидна количка. Г-н М. не е получавал еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности по реда на чл.16, ал.1 от ППЗСП.

 

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1 500 лв.

 

 

Третото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Д-3855-2 от 07.04.2022 г. от Д. А., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за възстановяване и рехабилитация след операция.

От епикризата издадена от УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив е видно, че през м.03.2022 г. е претърпяла операция за дискова херния с вградени отвори за фиксация с винтове на стойност 5 400 лв., а през м.04.2022 г. отново е била хоспитализирана, видно от приложените епикризи за лечение на „травми на нервните коренчета в шийната област на гръбначния мозък“.  

Г-жа А. е неомъжена, има три деца, като в момента е неподвижна и е трайно безработна. Тепърва предстоят нови изследвания и процедури за възстановяване и рехабилитация спрямо диагнозата.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа А. притежава имоти и земя в с. Нова Надежда, община Хасково, които не могат да послужат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че г-жа А. е получила еднократна финансова помощ по чл. 16 от ППЗСП за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности – 350 лв. през м.04.2022 г..

 

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински Съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.

 

 

Четвъртото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Г-1268-1 от 13.04.2022 г. от Г. Т., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за подпомагане, тъй като е претърпяла операция вследствие на злокачествен карцином.

Г-жа Т.  е претърпяла две операции през юни и юли 2021 г. по повод карцином на млечна жлеза, която е отстранена заедно с прилежащите лимфни възли. От м.08.2021 г. след Решение на обща клинична онкологична комисия и клинична комисия по хематология е провела 6 курса химиотерапия и лъчетерапия - 25 бр. облъчвания. В момента е на хормонална терапия, която ще продължи 5 години /поставяне на инжекции РЕЗЕЛИГО и на всеки 28 дни и хапчета/. Последващите консултативни прегледи и непрекъснати изследвания са свързани с допълнителни разходи, с които тя не може да се справи. Доходите й са единствено от пенсията за инвалидност в размер на 388,50 лв., тъй като е в продължителен болничен и отглежда сама двете си деца.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция е видно, че притежава 0,08 ид.ч. от  жилище и 0,08 ид.ч. от  земя, които не могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че е получила еднократно помощ за ученици, записани в осми клас, като не е получавала еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали здравословни и други жизнено важни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински Съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.

 

 

         

Петото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Р-1768-1 от 18.05.2022 г. от Р. Р., с молба да му бъде отпусната еднократна финансова помощ поради това, че домът, в който живее, е пострадал при извършени строителни дейности на съседен имот, а именно: „Разрушения в по-голяма част на северна стена на имота. Стоманобетонова плоча под и над стълбището също е разрушена, както и част от дървения гредоред над втори етаж. Западната стена е наклонена в горния си край, установени са пукнатини по източната фасада и видим наклон на терена на запад“.

Г-н Р. Р. и г-жа Г. П. са съсобственици на сградата и са били у дома, когато се е срутила къщата, поради извършени изкопни дейности. Аварията е станала на 26.03.2022 г., поради подкопаване на основите и грешка в изкопа на съседния имот. Приложена е заповед на Кмета на Общината, с която трябва да се извърши премахване на сградата, поради невъзможността да бъде поправена или заздравена. Семейството живее при съседи и се нуждае от подкрепа.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-н Р.  притежава имоти и земя, които не могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че г-н Р. не е обект на социално подпомагане и не е получил еднократна социална помощ.

 

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв.

 

Шестото одобрено Заявление е с рег. индекс: 94 Д-4892-1 от 19.05.2022 г. от Д. Т., с молба да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на дъщеря й Х. Т. на 7 години.

Детето е преминало през две ортопедични операции за поставяне на импланти в колената, поради вродена деформация има ЕР на ТЕЛК с 50% без чужда помощ. След операциите детето ходи само с помощни средства. През м.03.2021 г. и м.12.2021 г. е била хоспитализирана за поставяне на коригиращите ортези. През м.03.2022 г. е била на преглед и за корекции на ортезите, като предстоят още два прегледа. През м.06.2022 г. е следващия преглед за наблюдение и корекции на ортезите, като през м.12.2022 г. е последния за годината. Всичко е свързано с разходи, които не се поемат от Здравна каса и семейството се нуждае от подкрепа.

По справка от Общинска Данъчна Дирекция, г-жа Т. не притежава имоти и земя, които могат да служат за допълнителен доход.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане по чл.8д от ЗСПД с 350 лв. на месец, не е подпомагана с еднократна финансова помощ за лечение и закупуване на лекарствени средства.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на 2000 лв.    

 

 

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решенията:

        

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето и живота на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

По отношение на петото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ, предварителното изпълнение е наложително, за да се подпомогнат своевременно молителите.

 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните решения:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №1:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Б. Й. в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

         На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е  №2:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на Р. М. в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Р Е Ш Е Н И Е  №3:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Д. А. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №4:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ за лечение на Г. Т. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №5:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.2, ал.1 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Р. Р. в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №6:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на Д. Т. за лечение на детето й Х. Т. в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/