ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр. Хасково 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Община Хасково е постъпила Молба с Рег. индекс: 94М-5774-2/15.06.2022г. от Мустафа Георгиев за доплащане на допълнителна квадратура към посочената в договор за отстъпено право на строеж. Нужната площ  е 181,22 кв.м., във връзка с реализиране на обект: „Сграда със смесено предназначение” в ПИ с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр. Хасково.

С договор ОС-629/01.11.2019г. за учредяване право на строеж върху общински имот за изграждан на ,,Търговски обект №1” със ЗП 44 кв.м. е отстъпено на Зюйря Хасан в поземлен имот с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр. Хасково.

Видно от Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж върху общински поземлен имот с Акт №162, том II, рег. №2033, дело №308 от 2020г. Зюйря Хасан и Ариф Хасан продават на Мустафа  Георгиев придобитото по време на брака им в режим на СИО, право на строеж върху общински поземлен имот за построяване на ,,Търговски обект” №1 със ЗП 44,00 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК.

Ведно с гореописаното заявление е постъпил инвестиционен проект одобрен от Гл. архитект на Община Хасково и комбинираната скица  за проектиране  № 382/25.03.2021г., което предвижда реализирането на обект: „Сграда със смесено предназначение” за площ от 181,22кв.м. в ПИ с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр. Хасково.

Съгласно чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково, цената за отстъпеното право на строеж за допълнителната площ от 137,22кв.м. е в размер на   6 861,00 лева (шест хиляди осемстотин шестдесет и един лева) без ДДС;  

Изготвена е Данъчна оценка на вещното право, която е на стойност 5 182,30 лева (пет хиляди сто осемдесет и два лева и тридесет стотинки).

ПИ с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр. Хасково , е частна общинска собственост, актуван с АОС №11260 от 03.07.2019г., вписан на 09.07.2019г., под №57, том 12, рег. №3788, дв. вх. рег. №3781 в ХРС - Служба по вписванията – Хасково.

На основание чл.63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, когато в одобрения работен архитектурен проект се предвижда разгърната застроена площ, отклоняваща се от посочената в заповедта и договора за учредяване право на строеж, надстрояване или пристрояване, но отговаряща на предвижданията на ПУП, се изготвят заповед за изменение на първоначалната и допълнително споразумение към договора след решение на Общински съвет по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС.

 

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.3 от НУРОС на Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Мустафа Георгиев за допълнителната площ от 137,22 кв.м. във връзка с реализиране на обект: „Сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 77195.711.287 по КК на гр.Хасково, целият с площ 1170 кв.м., при граници: 77195.711.237 77195.711.235, 77195.711.5, 77195.711.234, 77195.711.286, на стойност 6861,00 лева (шест хиляди осемстотин шестдесет и един лева) без ДДС;       

 

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Маргарита Митева

Мл. експерт в д-я ИСДУОС