ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О                                                             

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по основни градски линии от утвърдената Общинска транспортна схема чрез подписване на договор за обществена услуга.

 

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Общински съвет Хасково е компетентен орган по възлагане на услугата  за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми. Съгласно българското и европейското законодателство възлагането се осъществява пряко на вътрешен оператор или чрез конкурентна процедура.

 С Решение № 401/30.07.2021 г., прието на основание чл. 5, параграф 2 от Регламент (Е0)1370/2007 и чл. 16г от Наредба 2/2002 на Министерството на транспорта и съобщенията, Общински съвет-Хасково дава съгласие договорът за извършване на обществени превозни услуги да се възложи пряко на Оператора -  „Тролейбусен транспорт“ ЕООД -гр. Хасково.

 Дружеството е „Вътрешен оператор" по смисъла на чл. 2, параграф (й) от Регламент (ЕО) 1370/2007 и §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2002 г. на МТС.

В съответствие с чл.7, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007, информацията относно прякото възлагане на договора е публикувана в Официален вестник на ЕС под № 434414-2021-BG от 27.08.2021 г.

 Във връзка с подписания Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-130/13.12.2019год. между Община Хасково и МОСВ за реализирането на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ по ОПОС 2014-2020, общината е изпълнила задължението си по т.3.19 от АДБФП да предприеме действия за привеждане/изготвяне на договор за възлагане на обществена услуга с Оператора в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1370/2007 като уведомява за това УО на ОПОС.

 На 16.11.2021 год. чрез ИСУН 2020, УО на ОПОС изразява становище по горецитираното задължение на общината, че представения проект съответства на Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Договорът за предоставяне на обществен превоз има за цел да осигури условия за изпълнение, модернизиране и развитие на услугата Обществен пътнически превоз, и да повиши качеството на предоставяната транспортна услуга с цел привличане на повече потребители и по този начин подобряване качеството на атмосферния въздух, както и трафика в центъра на града.

Операторът ще  предоставя услугата Обществен пътнически превоз с подвижен състав, осигурен чрез безвъзмездно финансиране по ОПОС 2014-2020, включен в списъка на Лиценз  №03928/05.05.2022г. за превоз на пътници,  по основни градски линии № 1 и №4 от одобрена общинска транспортна схема, приложение към договора.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 г , ал. 1 от Наредба № 2/2002 на МТС, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21 ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 г , ал. 1 от Наредба № 2/2002 на МТС, Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси  и Общински съвет-Хасково

  1. Одобрява проект на Договор за обществена услуга с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД -гр. Хасково за извършване на обществен превоз на пътници по основни градски линии по одобрена общинска транспортна схема, неразделна част от договора.
  2. Упълномощава Кмета на община Хасково да предприеме всички действия по осъществяване на обществената услуга като сключи договор за обществена услуга с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД -гр. Хасково за 10 години по одобрения проект, съгласно настоящото решение.
  3. Възлага на Кмета на община Хасково да публикува настоящото решение в един местен и един национален ежедневник съгласно чл. 16г, ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
  4. Възлага на Кмета на община Хасково, след сключването на договора на основание чл. 14 ал. 1, т. 5 от ЗОП, да изпрати до Агенцията по обществени поръчки обявление за възлагане на поръчка по съответния ред предвиден в ЗОП.

Приложение: Проект на договор за обществена услуга за превоз на пътници и приложения (транспортна схема)

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

                                                /Станислав Дечев/