Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор №77195.726.218 по КК на гр.Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   Относно: Учредяване право на строеж върху имот &nda...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /ПИ с идентификатор 77195.708.398 по КК на гр.Хасково/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост ме...