ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев– Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот – частна общинска собственост.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпила е молба от Регионален съвет на КНСБ – Хасково с рег. индекс: 92-49-2 / 11.07.2022г. за предоставяне право на безвъзмездно ползване на стая №6 с площ 29.00 кв. м. и стая №7 с площ 22.00 кв. м., находящи се на втори етаж от сграда Бизнесцентър 2, гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 2 – частна общинска собственост, за изпълнение на техните функции.

        

Мотивите са следните:

Регионален съвет на КНСБ – Хасково е постоянно действаща териториална структура на КНСБ в България, която не получава средства за издръжка от Централата на КНСБ в София. Дейността и издръжката на местната структура в Хасково се осигурява и финансира от членски внос и дарения от местните синдикални организации. Предмет на дейността на КНСБ са представителството и защитата на правата и интересите на нейните членове чрез участие в трипартитни органи и структури, колективно трудово договаряне, защита на работните места и поощряване на заетостта, осигуряване на експертна помощ по въпросите на трудовото и осигурителното право, безопасните и здравословни условия на труд. Регионален съвет на КНСБ – Хасково отдавна е надхвърлила заложените в устава на КНСБ приоритети и разпростряла дейността си и извън своите членове. Експертите им консултират ежедневно всеки желаещ, без оглед на синдикално членство.

Съгласно чл. 46 от Кодекса на труда: „Държавните органи, органите на местно самоуправление и работодателите създават условия и съдействат на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност. Те им предоставят безвъзмездно за ползване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции“.

С Решение № 142 от 31.07.2020г. на Общински съвет – Хасково е предоставено безвъзмездно право на ползване върху описаните по-горе имоти за срок от 2 (две) години, който изтича.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 46 от Кодекса на труда и чл. 70, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

 

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Регионален съвет на КНСБ - Хасково, за имот – частна общинска собственост, представляващ: стая №6 с площ 29.00 кв. м. и стая №7 с площ 22.00 кв. м., находящи се на втори етаж от сграда Бизнесцентър 2, гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 2, със срок на ползване 2 (две) години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване на описаните помещения в точка 1 от решението.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Началник отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС