ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         

На основание чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Стойността на имота е определена чрез изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител .

               

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

                                                

РЕШЕНИЕ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

  

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.744.41 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/, с площ 348,00 кв.м., с начална тръжна цена  8 100,00 лева без ДДС.

 

 II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

    

 

 

СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково