ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.704.85 по КК на гр.Хасково,ж.р. „Кенана“/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпило е искане  с рег. индекс.№94 С-782-2/11.04.2022г. от Сафет Шабан, като собственик  на  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.85 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Кенана“,  целият с площ 735,00 кв.м. да ликвидира съсобственост с общината.

Съгласно АЧОС №12426/18.05.2022г. Община Хасково е собственик на  135/735 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е  3750,00 лева без ДДС.         

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

     

         

1. 135/735 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.85 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Кенана“, целият с площ 735,00 кв.м. се продават на Сафет Шабан за сумата от 3750,00 лева без ДДС.         

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                       /Станислав  Дечев/

 

 

          

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/