ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 20.12.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №16

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2019 г., както следва:

 

1.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019 г. съгласно Приложение 1, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

2 270 829

1 969 620

- 301 209

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 941 890

1 938 599

- 3 291

3.

§53-00 Придобиване на НМА

129 032

129 032

-

4.

§54-00 Придобиване на земя

-

-

-

5.

§55-00 Капиталови трансфери

50 000

50 000

-

 

Общо по бюджета за 2019 г.

4 391 751

4 087 251

- 304 500

 

 

2.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2019 г. на Община Хасково съгласно Приложение 1, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

432 409

436 409

4 000

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

526 746

540 586

13 840

3.

§53-00 Придобиване на НМА

5 100

9 100

4 000

 

Общо по бюджета за 2019 г.

964 255

986 095

21 840

 

 

 

3.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи,

които ще бъдат извършени с Европейски средства за 2019 г. на Община Хасково съгласно Приложение 1, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

391 232

391 232

-

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

3 761 202

3 788 222

27 020

3.

§53-00 Придобиване на НМА

179 574

179 574

-

 

Общо по бюджета за 2019 г.

4 332 008

4 332 008

27 020

 

 

4.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи,

които ще бъдат извършени със средства „Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък“ за 2019 г. на Община Хасково съгласно Приложение 1, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

0

464 512

464 512

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

20 794

20 794

-

3.

§53-00 Придобиване на НМА

-

-

-

 

Общо по бюджета за 2019 г.

20 794

455 306

464 512

 

5.Приема актуализацията и компенсираните промени по бюджета на

община Хасково за 2019 г. съгласно Приложение 2.

 

6. На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс,

Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/