Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Предварително съгласие за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 14550.305.386, находящ се в с.Гарваново, община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Предварително съгласие за уч...

Докладна записка от Председателя на Общински съвет - Хасково относно: Промяна в състава на Постоянната комисия за провеждане на тайно гласуване

    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково   ОТНОСНО...