ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О              

                  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

                 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Относно: Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на културата с издател община Хасково, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ PA14-P1-1.1-РД-12/30.06.2022г. за изпълнението на проект „Културно разнообразие в Хасково“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021   

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С Решениe №394 по протокол №19 от 30.07.2021 г. Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 - „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Община Хасково подписа на 30.06.2022 г. изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ №: PA14-P1-1.1-РД-12/30.06.2022 г. за реализацията на проект „Културно разнообразие в Хасково“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество.

Проектът има за цел да стимулира креативната социална промяна и прилагането на предприемачески подход в управлението и достъпа до културно наследство на територията на Община Хасково. В рамките на проекта ще се ревитализират и обновят изложбени пространства, предназначени да представят и популяризират културни ценности на широката публика, като им придадат нов живот, енергия и атрактивност, както и ще бъде приложен предприемачески подход в управлението на дейността на Художествена галерия „Атанас Шаренков“ и НЧ „Отец Паисий – 1925“, с. Войводово, в Община Хасково.

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 469 184, 41 лв.

Съгласно чл. 9 (1) от сключения Договор за предоставяне на БФП (ДБФП) бенефициентът има право на авансово плащане по проекта в размер до 30% от общата стойност на безвъзмездна финансова помощ по проекта или 140 755.32 лева (сто и четиридесет хиляди седемстотин и петдесет и пет лева и тридесет и две стотинки). Съгласно разпоредбите на чл. 5.2. от Общите условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ Програмният оператор извършва авансово плащане на бенефициента след подписване на Договор за БФП и след предоставяне чрез ИСУН на банкова гаранция или запис на заповед пред Програмния оператор. Съгласно чл.5.3 Срокът на валидност на обезпечението за авансово плащане не може да бъде по-кратък от срока за извършване на финалното плащане по проекта.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9 (1) от Договор за БФП №: PA14-P1-1.1-РД-12/30.06.2022 г. и чл. 5.2. и 5.3. от Общите условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1.Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да издаде Запис на заповед за авансово плащане в полза на Министерство на културата с издател община Хасково, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ PA14-P1-1.1-РД-12/30.06.2022 г. за изпълнението на проект „Културно разнообразие в Хасково“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 в размер на 140 755,32 лева (сто и четиридесет хиляди седемстотин и петдесет и пет лева и тридесет и две стотинки), представляващи 30% от общата стойност на безвъзмездна финансова помощ по проекта.

 

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите последващи действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

 

                                                /Станислав Дечев/