ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия за провеждане на тайно гласуване.

 

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

С Решение №609 от 15.04.2022 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им.  Решенията за удостояване с „Почетен знак на град Хасково“ и със званието „Почетен гражданин на град Хасково“ се вземат с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство от ¾ от всички присъстващи общински съветници. В тази връзка и на основание чл.76, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, за провеждане на тайното гласуване се избира постоянно действаща комисия.

Със свое Решение №1 от 08.11.2019 г. Общински съвет – Хасково избра Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: председател: Иван Величков Минев и членове: Митко Петров Петров; Исмаил Себахтин Исмаил; Даниел Насков Йорданов; Иван Матеев Иванов; Здравко Валентинов Запрянов и Златко Радинов Марчев. Поради настъпила промяна в състава на членовете на комисията, както и приемането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, е необходимо да бъде изменено Решение №1 от 08.11.2019 г. на Общински съвет – Хасково.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Решение №1 от 08.11.2019 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

    

На основание чл.76, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: Иван Величков Минев

        Членове: 

        1. Димитър Георгиев Траянов

        2. Исмаил Себахтин Исмаил

        3. Даниел Насков Йорданов

        4. Иван Матеев Иванов

        5. Георги Костадинов Пеев

        6. Златко Радинов Марчев

 

 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/