Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.01.2014 г. /2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.01.2014 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов – Кмет на община Хасково    ОТНОСНО:  Отмяна на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет н...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 20.12.2013 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов -  председател на Общински съвет  - Хасково   ОТНОСНО: Изменение на текст в чл.26, ал.8, предложение последно, от Наредбата за опр...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 20.12.2013 г. /1/ (2)

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов -  председател на Общински съвет  - Хасково   ОТНОСНО: Изменение на текст в чл.26, ал.8, предложение последно, от Наредбата за опр...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.11.2013 г. /2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО    ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на чл.10 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотат...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 25.10.2013 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чис...

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.09.2013 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комиси...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.06.2013 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – Председател на Общински съвет – Хасково     ОТНОСНО: Искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти –...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.04.2013 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни ср...