Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 01.03.2013 г. /2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково    ОТНОСНО: Отмяна на Противопожарна наредба.    Уважаеми общински съветници,   С Решение №129 о...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 01.03.2013 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково  ...

Докладни записки за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 07.01.2013 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО:  Даване съгласие Община Хасково да            кандидатства по схема за безвъзмездна...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 14.12.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – Председател на Общински съвет Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 14.12.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални гриж...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 23.11.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни...

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.10.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на усл...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 26.10.2012 г.

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов Иванов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Обособяване и включване на нови паркоместа към “синя зона” за паркиране на МПС срещу почасово заплащане в зо...

Докладна записка за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 17.10.2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Иванов – кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Приемане на зони за въздействие по Проект: „Интегриран план за градско възстановяван...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.09.2012г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково     Относно: Промени в наредбата за общинските жилища     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ...