Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково

    НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. (1) Таз...