Наредба за управление на общинските пътища

Глава Първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането н...

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково

    НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. (1) Таз...

Наредба за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Тази Наредба урежда правата и задълженията на религиозните общности на територията на община Хасково и изискванията за спазване на обществения ред при дейността им. Чл.2....