НАРЕДБА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

І. Общи положения

 

Чл. 1. Тази наредба урежда реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на община Хасково, кметствата на населени места на територията на община Хасково и нейни организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите.

 

Чл. 2. Наредбата има за цел създаване на прозрачни процедури за приемане и управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството и имуществените интереси на община Хасково.

 

ІІ. Дарители, дарения и надарени

 

Чл. 3. Дарители на община Хасково могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

 

Чл. 4. На община Хасково могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на:

 1. труд и услуги;

 2. вещи;

 3. пари;

 4. недвижими имоти

 5. ноу-хау, обекти на авторското право и интелектуална собственост

 

Чл. 5. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:

 1. община Хасково

 2. кметство на населено място

 3. общинските предприятия;

 4. общинските образователни, културни и социални учреждения.

 

ІІІ. Условия за дарителите и дарителството

 

Чл. 6. Не се приемат дарения:

 1. от анонимни дарители;

 2. които противоречат на морала и добрите нрави;

 3. поради своя характер или условия са в състояние да доведат до нарушения на нормативната уредба на община Хасково и решения на Общински съвет – Хасково;

 4. на парични средства, когато условие на дарението е избягване или заобикаляне на Закона за обществените поръчки;

 5. в дългосрочен план обвързват получаването на преки стопански облаги от страна на дарителя;

 

Чл. 7. Дарения в полза на общинските образователни, културни и социални учреждения могат да се правят, съответно получават, само ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху учебната програма и съдържанието на обучението, на културната и репертоарна програма на съответните учреждения или на планираните и осъществявани социални дейности.

 

Чл. 8. Дарения в полза на общинските предприятия могат да се правят, съответно получават само, ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху тяхното управление и изпълнението на поставените им задачи.

 

Чл. 9. Дарения не се приемат от лице, което е в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на общината в негова полза.

 

Чл. 10. Дарения на преместваеми съоръжения (елементи на градското обзавеждане, детски площадки, паметници и др.под.) се приемат само ако съоръженията са изработени по утвърдени от общината типови или индивидуални проекти.

 

Чл. 11. Дарения под формата на труд се приемат за извършване на дейности, които са залегнали в планираните за изпълнение дейности на община Хасково и съответната дейност се извършва на базата на предварително издадени разрешения и утвърдени проекти от община Хасково.

 

Чл. 12. (1) Отказват се дарения на недвижими имоти с условия за използване на имота или на доходите от него, когато волята на дарителя не може да бъде изпълнена, поради недостатъчни приходи от експлоатацията на имота или когато разноските по поддръжката на имота са в такъв размер, че не дават възможност за изпълнение на условието на дарението.

 

Чл. 13. Независимо от разпоредбите на този раздел лицата, оправомощени по силата на тази наредба да приемат дарения, могат винаги да откажат да приемат дарение от физическо или юридическо лице, когато у тях се пораждат съмнения в безкористността на дарението, без да е необходимо да мотивират отказа си.

 

ІV. Приемане на даренията

 

Чл. 14.(1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както следва:

 1. дарения на имоти, пари, вещи и труд/услуги над 50 000 /петдесет хиляди/ лева - от Общински съвет - Хасково;

 2. дарения на пари, вещи и труд/услуги до 50 000 /петдесет хиляди/ лева – от кмета на Община Хасково

 

(2) Оценката на стойността на даренията по т.2, отнасящи се до вещи и труд/услуги на предходната алинея, се прави от длъжностното лице, до когото е адресирано предложението за дарение, на базата на пазарни цени на съответните вещи или дейности. Съответното длъжностно лице носи отговорност за преценката си и решава дали да приеме дарението или да информира за акта на дарение Общински съвет - Хасково, който да приеме дарението по силата на тази наредба.

 

Чл.15. Дарения, за реализирането на чиято цел се налага съфинансиране от община Хасково, независимо от техния размер, се приемат от Общински съвет Хасково.

Чл.16. (1) Даренията на имоти в полза на община Хасково се приемат с решение от Общински съвет - Хасково, с което се приемат условията на дарението, ако има такива.

(2) Имотите, дарени на община Хасково се актуват и вписват като публична общинска собственост.

(3) Приемане на дарението на имот в полза на община Хасково се извършва в писмена форма, с договор от кмета на община Хасково, на база на решението на Общински съвет - Хасково за приемане на дарението. Договорът подлежи на впиване в Службата по вписвания.

Чл.17. (1) Дарения на парични средства се приемат по банкова сметка на Община Хасково и в касата на Община Хасково.

(2) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности в полза на общината, се извършва с писмен договор и чрез предаване на вещта/извършване на услугата, при спазване на разпоредбите на чл. 14.

Стойността на вещите/извършените услуги се доказват чрез представяне на финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

(3) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на дарителя, са за сметка на община Хасково, освен ако дарителят поеме и тези разноски за своя сметка.

 

Чл. 18. Във всички случаи в акта на приемане на дарение на вещи и имоти се посочва начина за финансиране на поддръжката и експлоатацията на дарението.

 

V. Управление на даренията. Контрол.

 

Чл. 19. (1) Даренията се ползват и управляват съгласно волята на дарителя.

(2) Отговорността за спазването на волята на дарителя, както и за ползването, управлението и поддръжката на даренията се носи от длъжностното лице, приело дарението по силата на тази наредба, а за даренията, приети от Общински съвет Хасково – от кмета на община Хасково.

 

Чл. 20. Разходването на дарени парични средства става от длъжностното лице, приело дарението, а за даренията, приети от Общински съвет Хасково, със решение на Общински съвет – Хасково – от кмета на Община Хасково.

 

VІ. Регистър на даренията

 

Чл. 21. Всички дарения, направени в полза на община Хасково, кметствата, общински предприятия и образователни, културни и социални учреждения се обявяват в публичен регистър в интернет, с копие на хартиен носител.

(2) Регистърът съдържа информация за даренията по раздели:

 1. дарения на труд/услуги;

 2. дарения на вещи;

 3. дарения на пари;

 4. дарения на имоти.

 5. ноу-хау, обекти на авторското право и интелектуална собственост

(3) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:

 1. дата на дарението;

 2. дарител;

 3. надарен

 4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)

 5. стойност на дарението;

 6. условие на дарението;

 7. информация за изпълнение волята на дарителя.

(4) Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази наредба да получава дарения в полза на община Хасково е длъжно в петдневен срок от получаването на дарението да го обяви в публичния регистър. Необявяването на дарение дава основание на Общински съвет - Хасково да поиска проверка за установяване на евентуален опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението, които противоречат на нормите на тази наредба.

(5) Информацията в регистъра се съхранява безсрочно.

 

VІІ. Популяризиране на дарителството

 

Чл. 22. (1) Дарителите на вещи и имоти, както и дарителите на труд/услуги, в резултат на които се изгражда траен обект, имат право да поискат обозначаването на дарението, чрез отбелязване върху него на името и/или фирмата им по дискретен начин.

(2) Обозначаването на дарението с името/фирмата на дарителя не може да има характер на търговска реклама.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат по аналогия и за завещанията в полза на община Хасково.

§2. С приемането на тази наредба се отменят чл.36 до чл.43 включително от Наредбата за управление и разпореждане с общинската собственост на Общински съвет – Хасково.

§3. В срок от един месец от датата на приемане на тази наредба кмета на община Хасково се задължава да представи отчет на получените дарения от Община Хасково пред Общински съвет – Хасково за последните четири години.

§4. Два месеца от датата на приемане на тази наредба, кметът на Община Хасково се задължава да постави в действие публичния регистър на даренията по смисъла на раздел VІ.

Контролът за спазване на наредбата се възлага на кмета на Община Хасково.

§5. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.1, т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§6. Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет - Хасково.

 

Наредбата е приета с Решение №159 от 27.05.2016 г. на Общински съвет – Хасково.