Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на община Хасково

Глава първа

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наредбата определя предварителни и превантивни мерки за осигуряване на ефективни действия по защита на населението и обектите при бедствия, както и провеждането на непосредствени спасителни и неотложни аварийно-възстановителни мероприятия на територията на община Хасково от:

1. службите за защита и спасяване, и специализираните структури за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на община Хасково;

2. кметовете на кметства в община Хасково;

3. органите за гражданска защита и управление при бедствия в община Хасково.

Чл.2. Приема за задължително придобиването и усвояването на знания и умения по поведение, защита, помощ и самопомощ при бедствени ситуации от юридическите и физическите лица, и като цяло населението на територията на общината в съответствие с “Инструкция за поведение и действие при бедствия, на юридическите лица, едноличните търговци и физическите лица на територията на община Хасково”, като част от настоящата Наредба.

 Глава втора

 ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Чл.3. Всички граждани, ръководствата на организации, търговските дружества и едноличните търговци на територията на общината се задължават да оказват съдействие при наложителна необходимост на органите от единната спасителна система, в т.ч. спасителни екипи от МВР, полиция, спешна медицинска помощ, доброволни формирования и други структури привлечени за провеждане на действия по защита.

Чл.4. При паркиране в разрешените участъци на улиците и междублоковите пространства в населените места, същото да се извършва по начин, осигуряващ достъп по всяко време от денонощието на автомобилите от службите на единната спасителна система.

Чл.5. Собствениците на имоти, от жилищни или обществени сгради се задължават да поддържат в състояние на постоянна възможност за достъп на служители или екипи от единната спасителна система до всички части от сградите за действия при бедствия по необходимост.

Чл.6. Собствениците и наемателите на водни обекти на територията на общината се задължават:

1. да поддържат целогодишно в нормално състояние на експлоатация техническите, и други съоръжения към обектите осигуряващо безаварийност при работа, и при възникване или опасност от възникване на сезонни разливи и наводнения при високи води;

2. да имат съставен Авариен план за действие при бедствия на съответните водни обекти, в т.ч. телефони за спешна комуникация, организация, както и технически средства и оборудване за бързи непосредствени аварийни и защитни действия в случай на необходимост;

3. да осигуряват през периода на летните месеци ефективен забранителен режим за нерегламентирано къпане, и нерегламентирано практикуване на водни спортове, с цел предотвратяване на нещастни случаи и удавяния.

Чл.7. Ръководителите на обекти с масово пребиваване на хора – в т.ч. хотели, учебни и детски заведения, търговски дружества, учреждения и други подобни се задължават:

1. да поддържат приоритетно ефективни планове за временно извеждане и/или евакуация на пребиваващите и персонала, както и на материални и нематериални ценности в случаи на непредотвратима опасност, или възникване бедствия от различен характер;

2. да организират и провеждат под тяхно ръководство - най-малко два пъти в годината учебни тренировки за усвояване на действията по защита/временно извеждане или евакуация на пребиваващите и персонала, както и на материални и нематериални ценности в случаи на непредотвратима опасност, или възникване бедствия от различен характер.

 Глава трета

КОНТРОЛ

Чл.8. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на службата за Гражданска защита и управление при бедствия към община Хасково, и отдел “Контрол, обществен ред и законност” при дирекция “Правно нормативно обслужване и Вътрешен контрол” в община Хасково.

 Глава четвърта

ДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9. Който не изпълни задължение по тази наредба, се наказва съобразно Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.10. (1). При установяване на нарушения по тази наредба се съставя “Акт за установяване на административни нарушения” от оправомощените длъжностни лица.

 (2). Наказателните постановления се издават от Кмета на общината. /Текстът "или от упълномощено от него длъжностно лице". е  отменен с Решение №257 от 17.04.2018 г. на ХАС/

 (3). Обжалването и изпълнението на Наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБИ

 §1. По смисъла на тази наредба:

 1. “Бедствие” е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства които засягат или застрашават живота, здравето или имуществото на населението, или елементите на околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на специални сили и използване на специални ресурси.

 1.1. “Инцидент” е непредвидимо или трудно прогнозируемо ограничено по време и пространство явление или действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда.

 1.2. “Авария” е инцидент от голям мащаб включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти от дейности с радиоактивни вещества и/или ядрени инциденти, и други екологични и промишлени аварии причинени от дейности или действия на човека.

 1.3. “Промишлена авария” е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, обработката, използването, съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до, или реално е настъпила опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество, или елементи на околната среда.

 1.4. “Специални сили и ресурси” са звена, служби или други оперативни структури на държавно или общинско подчинение предназначени за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, съставени от обучен персонал, оборудвани със специализирана техника и екипировка, снаряжение, инструменти и материали.

 1.5. “Рискови вещества и материали” са тези, чието производство, превозване, съхраняване, употреба или изхвърляне може да увреди или да създаде опасност за човешкото здраве или живот, или за околната среда.

 §2. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие със Закона за защита при бедствия, и влиза в сила след законоустановения срок за обжалване.


ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод.

2. Поведение и действия на юридическите лица и едноличните търговци.

3. Поведение и действия на физическите лица.

1. Увод

Тази Инструкция съдържа основните елементи в поведението и действията на юридическите лица, едноличните търговци и физическите лица на територията на община Хасково, касаещи реакцията за оцеляване, защита и снижаване на щетите при възникване на бедствия.

Реакцията, поведението и действията са в съответствие със задълженията и препоръките произтичащи от Закона за защита при бедствия.

2. Поведение и действия на юридическите лица и едноличните търговци.

2.1. Юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейности с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е потенциално-опасна за работниците и служителите, населението и околната среда:

1. планират е осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им територии при възникване на бедствия;

2. планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при възникване на бедствия;

3. създават, подготвят и поддържат в готовност за използване средства за предупреждение и сили за провеждане на дейности по защита на работещите в обектите и прилежащите им територии;

4. провеждат обучение на работещите за способите за защита, начините за поведение и действие и за оказване на първа долекарска помощ при възникване на бедствия;

5. осигуряват на своите служители:

а/ информация за възможните бедствия и аварии, и планираните мерки;

б/ предупреждение, временно извеждане или евентуално укриване;

в/ организиране на спасителни работи;

6. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;

7. организират и финансират защитата на работещите в обектите и прилежащите им територии, и ликвидирането на последиците при бедствия;

8. създават резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от бедствия;

9. предоставят информация относно изготвяне на външен авариен план по източниците на рискове, вероятни последствия при аварии и начините за тяхното ликвидиране, възможни въздействия върху населението, животните и околната среда, мероприятия, и сили и средства за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;

10. разработване на вътрешен авариен план.

2.2. Юридическите лица или едноличните търговци при възникнала авария са длъжни:

1. незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;

2. незабавно да съобщят за аварията на националния телефон за спешни повиквания 112, на кмета на общината чрез дежурните към община Хасково, и на съответния областен Оперативен комуникационно-информационен център;

3. да оповестят населението от застрашените територии;

4. да предоставят на специализираните съставни части от единната спасителна система необходимата касаеща информация;

5. да сътрудничат за отстраняването на аварията;

6. да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране.

2.3. Юридическите лица и едноличните търговци упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора са длъжни:

1. да планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите и пребиваващите в обекта и прилежащите им територии при възникване на бедствия;

2. да планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при възникване на бедствия;

3. да провеждат обучение на работещите за способите за защита, поведение и действие и оказване на първа долекарска помощ при възникване на бедствия;

4. да изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване;

5. незабавно да съобщават за бедствието на националния телефон за спешни повиквания 112, на кмета на общината чрез дежурните към община Хасково, и на съответния областен Оперативен комуникационно-информационен център;

6. да сътрудничат на екипите от единната спасителна система.

2.4. Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.

3. Поведение и действия на физическите лица.

Поведението и действията на физическите лица/гражданите в община Хасково следва да са адекватни, в съответствие с предварително придобити знания, умения и навици за оказване на навременна или незабавна защита, помощ и взаимопомощ както в личен план, така и на нуждаещите се при възникване на бедствие.

При възникване на бедствие е наложително да се положат усилия да не се изпада в паника, да се действа методично и смислено, и да се изпълняват указанията на компетентните служби.

Наложително е, при домашни условия да бъдат предварително подготвени в чанта/сак семейните или лични документи, най-необходимите материали или ценности – фамилни или лични - по преценка, в подходящи условия за изнасяне ако възникне наложителна необходимост от извеждане, напускане на сградата, евакуация.

3.1. При земетресение.

При усещане на първия трус.

1. Не трябва да напускате жилището, училището, офиса или изобщо сградата в която се намирате, освен ако бихте могли да излезете на открито за около 10 сек.

2. Заемете най-безопасно място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легла.

3. След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание, не хуквайте към стълбите или асансьора.

4. Ако сте на улицата застанете далече от сгради и електропроводи.

5. В обществения транспорт е по добре да изчакате края на труса в превозното средство.

6. Ако труса ви завари зад волана, спрете на открито и безопасно място, и изчакайте.

След преминаване на първия трус.

1. Изключете електричеството и водата /газта/. Вземете личните си документи, наличните пари и най-необходимия багаж и бързо напуснете сградата.

2. При слизане от високите етажи ползвайте стълбите, а не асансьор.

3. Осигурете предимство на майките с деца и възрастните хора.

4. След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място - най-малко на разстояние равно на височината на най-високата в близост сграда.

 5. Не заставайте под далекопроводи, електрически и трамвайни мрежи.

 6. Окажете помощ на пострадалите около вас – ако има нуждаещи се.

 7. Обозначете местата, на които има евентуално затрупани хора. Помогнете им ако това е възможно.

 8. Следете информацията която ще се излъчва по средствата за масова информация. Изпълнявайте подадените инструкции и спазвайте обществения ред.

 След земетресението.

 1. Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.

 2. Можете да влезете в жилището си само след основен преглед на сградата,и проверка на правена от компетентни органи.

 3. Не претоварвайте телефонните линии в този момент с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близки или роднини че сте живи и здрави.

 4. Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.

 5. По време на бедствие нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си, сигнализирайте при констатирани нередности.

3.2. Поведение при аварии с изтичане на химически отровни вещества /ХОВ/.

 1. При получаване на сигнал за изтичане на ХОВ запазете самообладание и предайте за опасността на хората около вас.

 2. Ако сте в къщи затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеала, завеси или др. При възможност заемете горните етажи на сградата.

 3. Пригответе си противогаз, а ако нямате – намокрете марлена или друга платнена превръзка /кърпа или хавлия/.

 4. Ако сте на открито, напуснете заразения район като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.

 5. Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън заразения район.

 6. Помогнете на пострадалите, изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащи дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.

 7. При отравяне с амоняк се препоръчва чист въздух, вдишване на водни пари с прибавка на оцет или лимонтозу /разтварят се в гореща вода/. При поражение на кожата с амоняк, след измиване с вода се прави компрес с 2-3% воден разтвор на лимонена или винена киселина. Направете промивка на очите с вода, 0,5-1% разтвор на стипца или 2-3% разтвор на оцет. Пострадалите се изпращат за преглед в болнично заведение.

 8. На пострадали от хлор промийте очите, носа и устата с 2% разтвор на сода бикарбонат /1 чаена лъжица в чаша вода/. Правят се кислородни инхалации. Прилага се вдишване на пари от смес на спирт, етер или амоняк. Препоръчва се вдишване на пулверизиран разтвор на сода бикарбонат. Пострадалите се изпращат в болнично заведение.

 9. При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото с вода и сапун, облечете чисти дрехи.

 10. При завръщане по домовете и работните места, /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.

 11. Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, само ако има разрешение от компетентните органи.

 12. Не извеждайте на паша животни в заразени райони.

Живакът, е течен метал изпаряващ се трудно, но парите му са изключително отровни. Внасяне на живак в домовете или други обитаеми пространства е опасно. С различните метали и сплави живакът образува амалгама, трайно се задържа по тяхната повърхност, изпарява се бавно и може да стане причина за сериозно отравяне.

При продължително въздействие на парите на живака върху човешкия организъм, се получава метален вкус в устата. Високите концентрации увреждат предимно нервната система, отслабва паметта, появява се обща слабост, раздразнителност, главоболие и нарушен сън. Попадайки в организма чрез храна, живакът и неговите съединения засягат сърцето, червения костен мозък, кръвоносните съдове, черния дроб, далака, храносмилателната дейност, бъбреците и кожата.

Ако счупите живачен термометър, или по друга причина разпилеете живак, трябва да направите следното:

1. Мястото на разпиления живак обработете със сяра на прах. Отворете прозорците и проветрете помещението.

2. Посипания със сяра живак съберете с помпичка, лист от медно фолио, четка или прахосмукачка със задържащ филтър. Почистете мястото с почистващи препарати.

3. При поглъщане на живак, устата се изплаква обилно с вода. При попадане на живак в очите, те се плискат с вода обилно, в продължение на около 15 мин. Незабавно потърсете медицинска помощ.

4. Ако деца са играли с живак /подвижни топчета/ незабавно свалете замърсените дрехи, изкъпете ги обилно с вода и сапун, и потърсете медицинска помощ.

5. При вдишване на живачни пари, пострадалият се извежда на чист въздух.

6. При всички случаи на отравяне, или съмнение за отравяне с живак и живачни съединения потърсете лекар-токсиколог.

3.3. При снежни виелици и заледявания.

Снежните виелици и заледявания са често явление на територията на нашата страна. Характерни са с това, че могат трайно да разрушат комуникациите и инфраструктурата, да нарушат за продължителен период нормалното им функциониране, и да поставят в риск здравето и живота на хората.

Мерки за защита.

1. Следете метеорологичния бюлетин предаван по радиото и телевизията. Отложете исковите пътувания, част от пътищата може да се окажат блокирани поради снегонавявания, и да отнеме продължително време за тяхното почистване.

2. При наложително пътуване в усложнени зимни условия заредете достатъчно /максимално/ количество гориво, носете със себе си топли дрехи, зареден мобилен телефон, радиоапарат, лопатка, въже, проверете гумите на колата, осигурете си вериги против боксуване, и не на последно място - храна и топли напитки в термос.

3. Спазвайте задължително указанията на компетентните органи, и временната маркировка – ако има поставена такава.

4. При поява на затруднения по пътя, или други проблеми и затруднения, сигнализирайте незабавно. Ако се наложи престой, избягвайте непрекъснатата работа на двигателя.

5. Окажете при възможност помощ на изпаднали в беда.

6. При поява на измръзване на части от тялото, не разтривайте със сняг – тялото се охлажда допълнително. Пострадалите се транспортират до болница за оказване на лекарска помощ.

 3.4. При повишен радиационен фон.

1. Дишайте предимно през носа, изхвърляйте появили се секрети навън, без да ги поглъщате. Използвайте навлажнена кърпа за вдишване, памучно-марлена превръзка или респиратор.

2. Прозорците на помещенията да се държат затворени.

3. По-често измивайте тялото си с миещи препарати, сменяйте и почиствайте дрехите си, не стойте продължително време на открито. Стриктно да се спазва забраната - ако има наложена такава, за излизане на открито - извън помещенията. Това може да се наложи в първите часове на евентуална радиационна авария, или друга авария или инцидент с радиоактивни вещества и материали.

4. Да се използват хранителни продукти и води от консервиран и пакетиран тип, или затворени съдове.

Изпълнявайте стриктно подадените по средствата за масово осведомяване конкретни указания на компетентните органи.

 3.5. При наводнение, или опасност от наводнение.

 1. Ако забележите в близост до вас, в речно корито, дере, или друг водоем или воден обект неправомерни отпадъци, или други материали препятстващи нормалния воден отток, сигнализирайте незабавно. Те създават реални предпоставки за възникване на разливи и наводнения, които могат да причинят значителни щети, да застрашат здравето и живота на големи групи хора и животни.

 2. При необходимост от евакуация/временно извеждане от застрашената зона ще бъдете уведомени, и ще получите конкретни указания от компетентните органи. При необходимост от евакуация/временно извеждане от зоната, пригответе и вземете със себе си най-необходимите вещи, документи, ценности, по възможност храна, облекло, изключете тока и водата /газта/ в жилището.

 3. Ако е невъзможно да напуснете застрашената сграда, и нивото на водата се покачва, заемете най-горните етажи или покрива. Направете всичко възможно да известите за местонахождението си.

 4. При пороен дъжд не заставайте под мостове, в ниски места, подлези, не бъдете в близост до коритото на река или дере – ако сте на открито. Ако пътувате с МПС спрете, изчакайте на открито - по възможност на високо място спирането на валежа или непосредствената опасност от прииждане на висока вода.

Изпълнявайте стриктно подадените по средствата за масово осведомяване конкретни указания на компетентните органи.

3.6. При гръмотевични бури.

1. Ако сте сред природата, застанете далече от високи и самотностърчащи канари и дървета. Седнете ниско, по възможност на завет, сух предмет, заставайте отдалечено един от друг - ако сте група.

2. Не заставайте близо до далекопроводи, метални конструкции, метални огради и др. подобни. Не дръжте метални предмети.

3. В къщи или в друго затворено помещение изключете телевизора и другите електрически уреди, както и връзката с външни антени. Стойте далеч от чешми, балконски врати и прозорци. Ако сте с МПС – приберете антената, спрете и изчакайте преминаването на бурята.

4. Ако при гръмотевична буря почувствате изтръпване на тялото, веднага легнете на земята.