ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

                            

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

      Във връзка с въвеждане на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца на територията на Община Хасково от началото на учебната 2021/2022г. и на основание чл.6, ал.1, б. „г“  от ЗМДТ  и чл. 283, ал. 10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителна предучилищна възраст следва да бъдат определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (НОАМТЦУТОХ).

В разпоредбата на чл.26, ал. 3, б. „в“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (НОАМТЦУТОХ) тази такса вече е определена, но в обхвата на децата, които посещават подготвителни групи в общинските детски градини в града и селата и заплащат такса за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата в размер на 1 лв. за присъствен ден на детето, следва да попаднат и 4-годините деца.

 Извършен бе анализ на броя на децата навършващи 4 години през 2021г. в общинските детски градини, за които родителите заплащат такса по чл.26 от (НОАМТЦУТОХ), както и броя на децата, за които родителите не заплащат такса, съгласно ал.6 и ал.7 от същата разпоредба (съгласно доклад - Приложение №1). Такса не заплащат и родителите, които отговарят на критериите и попадат в целевата група, идентифицирана от Министерство на образованието и науката във връзка с проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". Дължимите от тези лица такси се заплащат на общините за сметка на проект.

Съгласно чл, 283, ал, 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Финансовите средства, необходими за прилагането на предложените промени, ще са за сметка на държавния бюджет. С предлаганите изменения на Наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование на 4-годишните деца и ще се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения, без да се нарушава размерът на приходите от такси в общинския бюджет.

Предвид данните за посещаемостта и предвидения финансов ресурс по РМС №790 от 30 октомври 2020 г. за 2021г. родителите на децата в задължителна предучилищна възраст /4г./, посещаващи общински детски градини, могат да бъдат подпомогнати при заплащане на таксата по чл.26, ал.3, б. „в“ в размер на 100 % от стойността на таксата за категориите деца по чл.26, ал.4, ал.5 и  ал.6, считано от 15.09.2021г.

 

I. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА:

Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) установява, че  задължителното предучилищно е безплатно за децата в общинските детски градини. Правото на безплатното образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците.

Проектът за изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт касае определянето на нова такса, която е обвързана само и единствено с въвеждането на таксата по чл.26, ал. 3, б. „в“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (НОАМТЦУТОХ) и за 4-годините деца, които посещават подготвителни групи в общинските детски градини.

Съгласно чл.298 от ЗПУО, издръжката на децата в предучилищното образование се осигурява със средства от държавния и общинския бюджет, като родителите на деца в задължителното предучилищно образование заплащат такси само за дейностите по хранене извън финансираното от държавата.

С изменения в ЗПУО (ДВ.бр.82 от 18.09.2020г.) е  предвидено, държавата и общините, да подпомагат  заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата, като средство за подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното развитие. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят със съответните наредби по чл.9 от Закона за местните данъци и такси. Това налага изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

Предвид социалния елемент и значимост на предлаганите изменения, доколкото същите са в изпълнение и на основание настъпилите промени в ЗПУО, с оглед обстоятелството, че предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОХ е свързан само и единствено с определяне на възрастовата група деца в задължителното предучилищно образование, които да бъдат освободени от заплащане на такса за дейностите по хранене, се предлага проектът да бъде предоставен за обществени консултации, при условията на чл.26 от ЗНА.

 

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е :

- подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете и формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

- спад на децата, които преждевременно отпадат от образователната ни система.

- подобряване на нивото на образователната подготовката на децата при постъпването в училище;

- ранен достъп до образование на хора в икономически неравностойно положение;

- мотивация на родителите децата им да посещават редовно детските заведения;

 

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, са регламентирани в Решение № 790 от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет.

 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

               Приемането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата, ще доведе до:  възможност повече деца да могат да посещават детските заведения на  територията на Община Хасково; подпомагане обхващането и задържането в детските градини и училищата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст; преодоляване на проблема с преждевременното напускане на децата и учениците на образователната система.

 

V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.

                                                            

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

                                                       

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и чл. 283, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – Хасково:

1.ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

§1. Чл.26, ал.3, б. „в“ придобива следното съдържание:

                   „ за 4, 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в общинските детски градини в града и селата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата се заплаша такса за дейностите по хранене на децата в размер на 1 /един/ лев за присъствен ден на детето.“ 

 §2. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 15.09.2021г.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС