ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

                            

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ОТНОСНО: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 4-годишна възраст през учебната 2021 - 2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/(ДВ бр. 82 от 18.09.2020г.) предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата на 4-годишна възраст до началото на учебната 2023/2024г., като в този срок, общините следва да създадат необходимите условия за обучението им в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му .

Съгласно §17 от ЗИДЗПУО, по решение на общините, задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на тяхна територия и преди този срок.  Съгласно § 17, за да се пристъпи към подобна стъпка е необходимо да се предприемат следните действия:

1. Да се осигурят необходимите условия съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие с възможност за максималното включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст;

2. Да се проучи мнението на родителите относно въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца.

3. Да се приеме решение на Общинския съвет за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца.

4. При вземане на решение същото, следва да се изпрати до МОН с оглед осигуряване на необходимото финансиране т.е. разликата между стандарта за дете в детска градина и дете в подготвителна група, като за 2021г. тя е в размер на 304 лв. на дете.

Съгласно определените от МОН процедури, допълнителното финансиране на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца, ще бъде осигурено за решения на ОбС, влезли в сила след 31.12.2020г. – от началото на следващата учебна година (2021/2022).

Предвид изискванията на нормативната база и указанията на МОН, в общинска администрация  е извършен подробен анализ на условията във всички образователни институции, в които може да се осъществява задължителна предучилищна подготовка в следните аспекти:

- отговарят ли на изискванията към физическата среда, регламентирани в раздел II  на  Наредба № 24 от 10.09.2020г. за физическата среда и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

- какъв е максималният брой деца, който може да бъде настанен в образователната институция спрямо капацитета й;

- каква е готовността на учебното заведение за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка на деца, навършили 4-годишна възраст;

- какъв е броят на децата от целевата група (4-, 5- и 6-годишни), регистрирани по настоящ адрес и колко от тях посещават образователна институция;

- какво е мнението на родителите за задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца и нейното въвеждане от началото на учебната 2021/2022г.

Резултатите от анализа показват, че на територията на Община Хасково в детските градини са налице необходимите условия за максимално обхващане на децата от 4-, 5- и 6-годишна възраст в задължителна предучилищна подготовка. В част от сградите на  детските градини това ще се постигне чрез ползване на свободни помещения и реорганизация на дейността по групи при необходимост.

Анализът на данните за децата, родени 2017г. сочи, че 529 от тази възрастова група са обхванати в детските градини в общината. Около 60 деца от 4-годишните по настоящ адрес не са обхванати, което показва, че е налице възможност за пълно обхващане на тези деца от задължително обучение в 12- те детски градини, в които се осъществява задължителна предучилищна подготовка.

Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 4-годишна възраст ще увеличи шансовете за пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете и формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. Мярката ще доведе до спад на децата, които преждевременно отпадат от образователната ни система и ще подобри нивото на образователната подготовката на децата при постъпването им в училище.

 В периода от 09 до 21 юни 2021г. е проведена анкета, в която са участвали родители на 618 деца навършващи или навършили 4-годишна възраст през настоящата година. Обобщените резултати от проучването на мнението на родителите показват че  54% от тях одобряват въвеждането на задължителното предучилищно образование за деца, навършили 4-годишна възраст в детските градини в община Хасково от началото на учебната 2021-2022 г.

С §2 на ЗИДЗПУО се правят промени в чл.56 на ЗПУО, според които задължителното предучилищно образование, освен от детските градини, може да се осъществява и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, а за децата на 4-годишна възраст - само когато в населеното място няма детска градина, като кметът на общината може да реши задължителното предучилищно образование да се осъществява само в детски градини.

За учебната 2020/2021г., в Община Хасково, са организирани 5 полудневни групи за задължително предучилищно образование на 5- и 6-годишни деца в училищата ОУ „Любен Каравелов” с. Узунджово, ОУ „Н.Й.Вапцаров” в гр. Хасково, ОУ „Г.С.Раковски”  в гр. Хасково, ОУ „Шандор Петьофи“  в гр. Хасково и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Хасково. След извършена проверка на място и след съгласуване с директорите на изброените училища, към настоящия момент, са налице необходимите условия за обхват само на 5 - и 6- годишни деца, с капацитет за всяка институция не повече от една група и не повече от 20 деца.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка с §17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет – Хасково реши:

1. Въвежда задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Хасково, считано от началото на учебната 2021/2022г.

2.  Допуска задължително предучилищно образование за 5- и 6- годишните деца да се осъществява и в училищата на територията на община Хасково, които могат да осигурят условия за това.

3. Предучилищното образование на територията на община Хасково се осъществява в общинските образователни институции, посочени в точка 1 и точка 2 на настоящото решение при стриктно спазване изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

4. Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности,      необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС

 

Прикачени файлове