ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

                            

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 Съгласно чл, 283, ал, 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в Решение № 790 на Министерски съвет от 30 октомври 2020 г. - на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детската градина или в училището. Съгласно чл. 283, ал. 11 от ЗПУО средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:

- не по-малко от 50 на сто - за пълно подпомагане заплащането на такси от родителите;

- останалата част - за намаляване размера на таксите (за всички или за част от родителите).

  Съгласно чл. 283, ал. 10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителна предучилищна възраст следва да бъдат определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (НОАМТЦУТОХ)(по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси).

В изпълнение на законовите разпоредби, Община Хасково анализира броя на децата от подготвителните групи в общинските детски градини, за които родителите заплащат такса по чл.26 от (НОАМТЦУТОХ), както и броя на децата, за които родителите не заплащат такса, съгласно ал.6 и ал.7 от същата разпоредба (съгласно доклад - Приложение №1). Такса не заплащат и родителите, които отговарят на критериите и попадат в целевата група, идентифицирана от Министерство на образованието и науката във връзка с проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". Дължимите от тези лица такси се заплащат на общините за сметка на проекта.

Финансовите средства, необходими за прилагането на предложените промени, ще са за сметка на държавния бюджет. С предлаганите изменения на Наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения, без да се нарушава размерът на приходите от такси в общинския бюджет.

Предвид данните за посещаемостта и предвидения финансов ресурс по РМС №790 от 30 октомври 2020 г. за 2021г. родителите на децата в задължителна предучилищна възраст /5-6г./, посещаващи общински детски градини, могат да бъдат подпомогнати при заплащане на таксата по чл.26, ал.3, б. „в“ в размер на 100 % от стойността на таксата за категориите деца по чл.26, ал.4, ал.5 и  ал.6.

 

I. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) установява, че  задължителното предучилищно е безплатно за децата в общинските детски градини. Съгласно чл.298 от ЗПУО, издръжката на децата в предучилищното образование се осигурява със средства от държавния и общинския бюджет, като родителите на деца в задължителното предучилищно образование заплащат такси само за дейностите по хранене извън финансираното от държавата.

С изменения в ЗПУО (ДВ.бр.82 от 18.09.2020г.) е  предвидено, държавата и общините, да подпомагат  заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата, като средство за подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното развитие. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Той е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата, които са му предоставени. Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят със съответните наредби по чл.9 от Закона за местните данъци и такси. Това налага изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

Предвид социалния елемент и значимост на предлаганите изменения, доколкото същите са в изпълнение и на основание настъпилите промени в ЗПУО, с оглед обстоятелството, че предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОХ е свързан само и единствено с определяне на реда и условията за подпомагане на равния достъп  и за подкрепа на личностното развитие, свързано с определяне на категориите деца в задължителното предучилищно образование, които да бъдат освободени изцяло или частично от заплащане на такса за дейностите по хранене, се предлага проектът да бъде предоставен за обществени консултации, при условията на чл.26 от ЗНА.

 

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси, подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете и формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

С предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково ще се улесни достъпът до предучилищно образование на децата.

 

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, са регламентирани в Решение № 790 от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет.

 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата, респ. подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете.

С предлаганите промени, разпоредбите на наредбата ще се приведат в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование.

 

V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.                                                       

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

 

                                                               Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и чл. 283, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – Хасково:

1.ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

§1. В чл.2 на Раздел I „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“ от Глава Първа „Общи положения“ прави следните изменения и допълнения:

1. В т.3, след думите „детски градини“, текстът  „домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги“ се заменя с „лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;“

2. На мястото на отменената с  Решение №692 от 19.10.2017 г. на ХАС  точка 4, създава нова т.4 със следното съдържание:

„4. За дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;“

§2. В Раздел III от Глава Втора „Местни такси“ прави следните изменения и допълнения“:

  1. В заглавието на раздела, след думите „детски градини“, текстът  „домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги“ се заменя с „лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет.“

§3. В чл.26, се правят следните изменения:

  1. текстът на ал.1 „За ползване на общински детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва :

а/ за Седмични детски градини;

б/ за общински детски градини:

- За града;

- За селата;“

се заменя с „За ползване на общински детски градини се дължат такси.“

 

  1. На мястото на отменената с   Решение №511 от 06.12.2013 г.  ал. 2, създава нова ал.2 със следното съдържание:

„(2) Таксите се дължат от родителите, с изключение на случаите, когато същите се осигуряват по програми и проекти, финансирани от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове или се заплащат по реда на чл.283, ал.9 от ЗПУО.“

  1. Към чл.26 се създават нови ал.3а и ал.3б със следното съдържание:

                   „(3а) При условията и действието на чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование, родителите се подпомагат при заплащане на таксата по чл.26, ал.3, б. „в“, както следва:

                   1.за категориите деца по чл.26, ал.4, ал.5 и ал.6 в размер на 100 % от стойността на таксата;

                   2.извън случаите по т.1, размерът на подпомагане при заплащането на таксата по ал.3, б. „в“ се определя ежегодно с решение на Общински съвет – Хасково.“

 (3б) Решението на Общинския съвет по ал.3а, т.2 се приема след  определянето с акт на Министерски съвет на средствата от държавния бюджет по чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование.“

 

§4. Към ПЗР се създава §10 със следния текст:

„За 2021г. подпомагането по чл.26, ал.3а, т.2 е в размер на 100% от стойността на дължимата такса.“

 

            §5. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.04.2021г.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

 

 

 

 

 

Прикачени файлове