ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО                         

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение  на чл. 40 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Общински съвет Хасково е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково/Наредбата/ с Решение №586/07.03.2003г. В чл. 40, т.7 и т.7.б от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата е уредена цената на техническата услуга за издаване на разрешение за строеж или мотивиран отказ, за издаване на разрешение за разкопаване по чл.72 от ЗУТ и за вписване на забележка по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж или мотивиран отказ ,а именно:

 

„7.За издаване на разрешение за строеж или мотивиран отказ за издаване на разрешение за строеж: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след одобряване на инвестиционните проекти и подаване на искането.

За издаване на разрешение за разкопаване по чл.72 от ЗУТ: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след подаване на заявление за искане за разкопаване.

/доп.с Решение №551 от 21.07.2006 г./

7б За вписване на забележка по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж или мотивиран отказ за вписване на забележка по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж – 30.00 лв.

Срок: 7 дни/30 дни съгласно чл.144 /3/ от ЗУТ

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./“

 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и приемане изменение и допълнение на Наредбата. Съгласно чл.8 ЗМДТ Общински съвет е органът, който определя размера на таксите при спазване принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите, създаване условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигането на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

1.Причини които налагат промяната.

1.1.В брой 16 на "Държавен вестник" от 23 февруари 2021 г. е обнародван  Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като е създаден чл. 147а. съгласно, който: „Промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи се извършва след издаване на разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината, при условие че са спазени изискванията на чл. 38 или 39, не се нарушават правилата и нормативите за застрояване и са представени положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение“.

Със създаването на нов член 147а от ЗУТ възниква необходимостта от допълване  на такса за нова услуга в наредбата, касаеща издаването на разрешение за промяна на предназначението на сгради и самостоятелни обекти в сгради от главния архитект на общината.

 При изготвянето на проекта за изменение и допълнение на Наредбата бе направен анализ на действащите такси за услуги  по чл.40, т.7 от наредбата и се взе предвид ,че дейностите по издаването на разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината са идентични с дейностите по издаване на разрешение за строеж.

Основание за приемане промяната в Наредбата е необходимостта от спазване на общоприет правен принцип за съответствие между закон и подзаконов нормативен акт уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност, както и с цел заплащане на реално извършена услуга. Техническата услуга по издаването на разрешение за промяна на предназначението се извършва от едни и същи служители и целта на таксите е именно осигуряване обезпеченост на разходите, но не и реализиране на приходи които са печалба за общината.

1.2.Промяната на текста на т.7.б от Наредбата се налага с промяната в чл.154, ал.5 от ЗУТ с която  текстът  „(5) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6,7 и 8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж.  Тези изменения се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.“ се изменя със следния текст : „(5)След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж.  Тези изменения се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.

1.3.Отменя се текста към т.7 от Наредбата За издаване на разрешение за разкопаване по чл.72 от ЗУТ: 30.00 лв. ,Срок: 7 дни след подаване на заявление за искане за разкопаване., /доп.с Решение №551 от 21.07.2006 г./“ тъй като съгласно  чл.72 ,ал.1 от ЗУТ “Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж“.

Към Докладната записка е приложена финансово-икономическа обосновка на изчислената такса за издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи.

 

2.Цели които се поставят.

Регулиране на обществени отношения и спазване на общоприет правен принцип за съответствие между закон и подзаконов нормативен акт уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност, както и с цел заплащане на реално извършена услуга, а в по широк аспект населението на територията на община Хасково да получава максимално добри и качествени услуги.

 

3.Финансови и други средства необходими за прилагане на новата уредба.

За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата не е необходимо изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината както и ангажиране на допълнителен човешки ресурс.

 

4.Очаквани резултати.

Резултатите които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите наложили приемането на същите.

 

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт, който е прието в съответствие със Закона за нормативните актове, Закона за устройство на територията и Закона за местните данъци и такси. И трита нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1.В чл.40, т.7 от Наредбата се заличава следния текст:

 

„За издаване на разрешение за разкопаване по чл.72 от ЗУТ: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след подаване на заявление за искане за разкопаване.“

 

§2.Чл.40, т.7б от Наредбата се изменя по следния начин:

„чл.40, т.7б.За издаване на заповед за допълване по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж или мотивиран отказ за издаване на заповед за допълване по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж – 30.00 лв.

Срок: 14 дни /30 дни съгласно чл.144 /3/ от ЗУТ

 

§3.Създава се чл.40, т.7в със следното съдържание:

„7.в.За издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради и самостоятелни обекти в сгради от главния архитект на общината или мотивиран отказ за издаване на разрешение за промяна на предназначението: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след подаване на искането.“

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

Съгласувал:

инж. Ангел Стоилов

Директор Дирекция АГСИ

 

Изготвил:

инж. Тоня Маркова

Началник отдел АГК

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.