ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №14

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.01.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №261

 

 

На основание чл.7, ал.2, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.3 от Закона за публичните предприятия, Общински съвет  - Хасково РЕШИ:

  1. ПРИЕМА Наредба за реда за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, представляваща Приложение №1 към настоящото решение.
  2. ОТМЕНЯ Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, приета с Решение №154 от Протокол №18/29.11.1996 г. на Общински съвет – Хасково, изм. и доп. с Решение №10 от 21.12.2007 г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/