Проект!

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА

ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1./1/Този Правилник урежда статута, предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, правата и задълженията по отношение предоставеното имущество на Общинско предприятие  „ОБРЕДЕН ДОМ“ от Община –Хасково.

/2/Общинско предприятие „ОБРЕДЕН ДОМ“ е създадено с решение на Общински съвет – Хасково на основание чл.52 ал.2 от Закона за общинската собственост. 

/3/ОП “Обреден дом” е второстепенен разпоредител с бюджет.

/4/Общинското предприятие „ОБРЕДЕН ДОМ” гр. Хасково  не е юридическо лице,  има печат и идентификационен код по БУЛСТАТ.

/5/Общинско предприятие „ОБРЕДЕН ДОМ”  гр. Хасково  се създава за неопределен срок.

/6/Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Обреден дом“, на адрес: гр. Хасково, ул. „Македония” № 12. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.2. /1/ Предметът на дейността на Общинско предприятие ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”  е:

1.Организира  и извършва услуги, свързани с траурни обреди;

2.Управлява и поддържа гробищните паркове и терени и прилежащите им сгради, съоръжения и друго имущество общинска собственост;

3.Води регистър на гробните места, събира и отчита таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси;

4.Извършва безплатни погребения на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на гласуваните от Общински съвет Хасково бюджетни средства.

/2/Предметът на дейност на Общинското предприятие може да разширява с решение на Общински съвет. 

Чл.3.При осъществяване на дейността си, общинското предприятие предлага платени услуги по вид и цени, утвърдени от Общински съвет – Хасково.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Чл.4.Ежегодно Общинският съвет приема бюджетна сметка на Общинското предприятие

Чл.5.Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.

Чл.6.Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ” се осъществява от Кмета на община Хасково, като се подпомага от заместник-кметовете на общината.

 Чл.7.Общинското предприятие „ОБРЕДЕН ДОМ” осъществява дейността си като  второстепенен разпоредител с бюджет.

 Чл.8.Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Хасково.

  Чл.9.Приходите от дейността постъпват по приходната сметка на Общинското предприятие, след което се внасят по сметка на Община Хасково.

 Чл.10.Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения бюджет за годината.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.11./1/Общинското предприятие се управлява и представлява от Директор.

/2/Кметът на Общината назначава директор на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

/3/Трудовите договори със служителите в общинското предприятие се сключват от Кмета на Община Хасково, въз основа на предложение от страна на Директора на общинското предприятие.

Чл.12.Директорът организира и управлява дейността на предприятието в съответствие с:

1.действащото законодателство;

2.правилника за дейността и устройството на предприятието;

3.решенията на Общинския съвет;

4.заповеди на Кмета на Общината.

Чл.13.За осъществяването на своите правомощия, директорът на Общинското предприятие издава заповеди.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.14.При осъществяване дейността на Общинското предприятие директорът:

1.изготвя Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за организация на работната заплата и щатно разписание и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община Хасково;

2.разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;

3.планира, организира и контролира дейността на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ” ефективно и с грижа на добър стопанин;

4.разпорежда се с финансовите средства на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”  в съответствие с действащата нормативна уредба;

4.носи отговорност за своевременното събиране на приходите от стоки и услуги и на дължимите такси за гробоползване, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, които следва да се внасят по бюджетната сметка на Община град Хасково;

5.изготвя годишен отчет за дейността на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ” , който представя на Кмета на Община Хасково;

7.издава заповеди в съответствие с правомощията си, предвидени в нормативните актове;

8.сключва договори свързани с дейността на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”  в съответствие с действащото законодателство; 

9.прави предложения до Кмета на Община Хасково за назначаване и освобождаване на служителите на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”;

10.уведомява Кмета на Община Хасково за извършени дисциплинарни нарушения от служители на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”;

11.прави мотивирано предложение до Кмета на Община Хасково за налагане на наказания на служителите на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ”;

12.командирова служителите и одобрява писмен отчет за разходите;

13.разрешава ползването на отпуск на служителите;

14.осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове;

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

СТРУКТУРА, ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И  ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.15./1/Организационно - управленската структура на Общинското предприятие е съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящия правилник.

/2/Общата численост на общинското предприятие 26 постоянни щатни бройки.

/3/Конкретните длъжности, които ще се използват за осъществяване дейността на предприятието се определят в длъжностно разписание.

/4/Длъжностното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Община Хасково, по предложение на Директора на предприятието. 

Чл.16.Ръководителят на общинското предприятие е административно подчинен на Кмета на Община Хасково.

Чл.17.При осъществяване предмета на дейност на предприятието, директорът съгласува действията си с ресорен заместник-кмет.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Чл.18.За функционирането на ОП „ОБРЕДЕН ДОМ” се предоставят за управление следните общински имоти:

1.Централен гробищен парк, ведно с построените в него спомагателни сгради и сграда за траурни ритуали;

2.Кенански гробищен парк;

3.Македонски гробищен парк, ведно с построените в него сгради за траурни ритуали

4.Сграда, находяща се в гр. Хасково, ул. „Македония“ №12

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 §1.Настоящият правилник се приема на основание чл.52 ал.3 от Закона за общинската собственост.

§2.За неуредени в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

§3.Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от Кмета на Община Хасково

§4.Правилникът за дейността и устройството на Общинско предприятие ОБРЕДЕН ДОМ” е приет с Решение …………… по протокол №…… от …………….г.. на Общински съвет- Хасково, влиза в сила от 01.03.2021 г.