ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №946

 

 

         

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от ЗПФ,  Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Хасково за 2019г.  и предостави необходимите средства по бюджетите на общинските и държавни училища, детски градини, социални и общински здравни заведения на територията на град Хасково, на база  посещаемостта на деца, ученици, лежащо болни и пребиваващи в социалните центрове и домове, за закупуване на бутилирана вода за питейни нужди в размер на 55 873,08 лв. Средствата да бъдат осигурени от  „Резерва за непредвидени и неотложни нужди”, съгласно Приложение №1.

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/

 

Прикачени файлове