ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №929

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2019 г., както следва:

 

1.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019 г., както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

2 578 438

2 578 438

-

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 627 897

1 645 238

 17 341

3.

§53-00 Придобиване на НМА

  113 560

   117 560

   4 000

4.

§54-00 Придобиване на земя

              0

                     0

   -

5.

§55-00 Капиталови трансфери

50 000

     50 000

    -

 

Общо по бюджета за 2018 г.

       4 369 895

4 391 236

      21 341

 

 

2. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2019 г. на Община Хасково, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

1 529 800

1 529 800

               -

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

424 858

494 464

          69 606

3.

§53-00 Придобиване на НМА

5 100

5 100

    -

 

Общо по бюджета за 2018 г.

1 959 758

2 029 364

          69 606

 

 

 

   3. Приема актуализацията и компенсираните промени по бюджета на община Хасково за 2019 г. съгласно Приложение 2.

 

    4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

   СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове