ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №911

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ,  Общински съвет – Хасково приема Програма по енергийна ефективност на Община Хасково за периода 2019 – 2024 г.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/