ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 19.04.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ №884

 

 

 

На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.174, ал.1, чл.176, ал.1, 2 и 3 и чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Хасково приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Хасково за 2019/2020 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от  настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/