ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.04.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №665

 

 

 

             

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Статут на наградата „Ученик на годината” в Община Хасково, съгласно Приложение №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                           

                               /Таня Захариева/