ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

от Представителна група „Коалиция за Хасково“ при Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на чл. 26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Хасково.

 

 

Госпожи и господа общински съветници,

 

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА „Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от: 1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец - в общините с население над 100 000 души“ В Чл. 34, ал. 8 от същия Закон е посочено: „ Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.“

Общински съвет – Хасково е спазил всички тези изисквания на ЗМСМА и ги е приложил в своя Правилник за организацията и дейността. Съгласно изменения и допълнения на чл. 26, ал. 1 от Правилника от м. Септември 2017 г. общинските съветници в Хасково получават следните възнаграждения:

- За участие в заседанията на Общински съвет в размер на 24% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. - За участие в Постоянни и Временни комисии на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 8% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет. При неприсъствие на заседанията на Общински съвет, както и на заседанията на специализираните органи (комисии) на Общински съвет, общинските съветници не получават възнаграждения”.

Откакто е прието това решение, до м. март 2018 г. необходимата сума за възнаграждения на общинските съветници САМО от участията им в заседанията на комисиите, по данни на общинската администрация, е близо 70 000 лева. Тези средства се осигуряват от общинския бюджет – т.е. те идват от данъкоплатците на Община Хасково. Средната брутна работна заплата в Хасковска област в края на м.г. е 799 лв., според данните на НСИ. Според статистиката излиза, че средната брутна дневна надница на нашите съграждани е 38,05 лв. В същото време общинските съветници за половинчасово участие (толкова е определено стандартното време от председателя на ОбС-Хасково за провеждането на едно заседание на ПК) в заседание на комисия получават бруто 172,80 лв., което е равно на 8% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет.

Вярно е, че общинският съветник е общински съветник през целия месец и не следва да се смята, че само в един ден от месеца той полага труд като такъв. За това и законодателят не е определил дневна ставка за неговото възнаграждение.

Прието е, че за един час участие в заседание на комисии или заседания на ОбС е необходимо един час време за подготовка. Т.е. – Участието в постоянните или временните помощни органи на ОбС, каквито са комисиите, следва да бъде възнаградено на база някаква логика. Законодателят не разграничава  различните икономически области в страната, като е определял допустимия размер на възнагражденията на общинските съветници. За това е дал възможност те сами да ги определят, като са посочени горни граници.

От Коалиция „За Хасково“ считаме, че сумата от 172,80 за половинчасово участие в заседание на ОбС, плюс още половин час време за подготовка, не се базира на никаква икономическа логика, липсва и социалната справедливост при определяне на размера й. На годишна база ще са необходими около 140 000 лв. само за възнаграждения за участия в комисии. Това са средства, които ние вярваме, че са по-необходими на нашите съграждани, които са ни избрали да служим в техен интерес, а не да богатеем на техен гръб.

В същото време считаме, че трудът на общинските съветници трябва да бъде възмезден. Общинските съветници, които съвестно вършат работата си, имат редица разходи за пълноценната си дейност. За това и сме на мнение, че трябва да се получава възнаграждение за участие, както в заседания на комисии, така и в заседания на Общинския съвет. Общата сума от двете обаче трябва да се базира и на морални стойности.

Ние от Коалиция „За Хасково“ считаме, че брутното възнаграждение на Общинските съветници не следва да надвишава средната работна заплата за нашия регион. Макар законодателят да не е записал това като норма, то може да се вземе предвид от общинските съветници като морална граница. Сега при участието на един общински съветник в три комисии на ОбС и участие в заседание на ОбС получаваната от него сума на месец бруто надхвърля средната работна заплата за Хасковска област с над 200 лева.

Нашето предложение е за брутно възнаграждение за участие в заседание на комисии в размер на 64,80 лв., което се равнява на 3% от брутното месечно възнаграждение на председателя на ОбС-Хасково.

За прилагането на промяната в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково не са необходими допълнителни финансови средства. Напротив – ще бъдат икономисани такива, които със следващо решение на Общинския съвет могат да бъдат насочени за увеличение на заплатите на медицинските сестри, които работят в детските градини и училищата на територията на Община Хасково. Предлаганата от нас промяна в Правилника ще осигури свободен финансов ресурс от близо 80 000 лева годишно. Това са средства, които са достатъчни за увеличението на заплатите на медицинските сестри.

Предлаганите промени са съобразени както с местното, така и с европейското законодателство.

С оглед на посочените мотиви, предлагаме следния проект за

 

РЕШЕНИЕ

  1. На основание чл. 21, ал.3 във връзка с чл.34, ал. 2 и ал. 8 от ЗМСМА, т.6 от „Допълнителни и заключителни разпоредби“ на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково ИЗМЕНЯ чл.26, ал.1 от Правилника, както следва:

„Чл.26, ал.1 Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседанията на Общински съвет в размер на 24% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. За участие в Постоянни и Временни комисии на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 3% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет. При неприсъствие на заседанията на Общински съвет, както и на заседанията на специализираните органи (комисии) на Общински съвет, общинските съветници не получават възнаграждения.“

 

 

 

29.03.2018 г.

Гр.Хасково

Светослава Стоянова, председател на ПГ „Коалиция за Хасково“

 

 

Прикачени файлове