Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 и ал.4 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:
1. Отменя Устройствен правилник за устройството и дейността на ОП „Общинско лесничейство“ - Хасково, приет с Решение № 112 от 30.05.2008 г. на Общински съвет  - Хасково.
2. Приема Правилник за организацията и дейността на ОП „Общинско лесничейство” – гр.Хасково, съгласно Приложение №1.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Прикачени файлове