Докладна записка от Иван Иванов - Председател на ОбС-Хасково / 11.04.2012

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВОДОКЛАДНА ЗАПИСКАот Иван Иванов– председател на Общински съвет - ХасковоОТНОСНО: Отмяна на чл.16, ал.7 и ал.8 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обек...

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково на 27.04.2012 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Хасково. Изтегли    

Докладна записка от Георги Иванов - Кмет на Община Хасково / 10.04.2012

ДООБЩИНСКИ СЪВЕТХАСКОВОДОКЛАДНА ЗАПИСКАот инж.Георги Иванов – Кмет на община ХасковоОТНОСНО:  Изменение  и допълнение на чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на             ...

Постъпили допълнителни докладни записки за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 20.01.2012г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ОТНОСНО: Изменение на сключения Договор за възлагане на обществена поръчка от 28.11.2006 г. с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, изразяващо се в промяна на сроковете на до...

Предложение от ПГ “ГЕРБ“ oтносно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПГ "ГЕРБ" Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост Уважаеми Колеги, Политически...