Докладна записка от кмета на община Хасково относно: учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор №77195.738.429 по КК на гр.Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   Относно: Учредяване право на строеж върху имот &nda...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: изготвяне на План за действие на община Хасково в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   Относно: Изготвяне на План за действие на Община Ха...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от  Станислав Дечев – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО:  Приемане на Общинска програма...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на годишните счетоводни отчети за 2021 г. на общинските търговски дружества

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Приемане на годишните счетоводни отчети за 2021 г...