ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Прилагане на подробен устройствен план –план за     

улична регулация /Поземлен имот с идентификатор 77195.731.103 по КК  на гр.Хасково, ж.р.“Изгрев“/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпила е молба с рег.индекс.№53 Х-282-2/01.04.2022г. от „Хрисо Авго“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ж.к. „Източна индустриална зона“, сервиз „Каспи“  ,представлявано от Георги Хубенов Колев като собственик  на Поземлен имот с идентификатор 77195.731.103 по КК на гр.Хасково, , ж.р.“Изгрев“/  с площ 5,921 дка за одобряване на проект за ПУП-ПР за собствения му имот 77195.731.103, находящ се в гр.Хасково, ж.р.“Изгрев“/ . Съгласно становище на АГК при Община Хасково, проекта е изработен на основание чл.17 , ал.2,т.3 от ЗУТ и за одобряването му е необходим предварителен договор за прехвърляне на собственост, съгласно чл.17 , ал.5 от ЗУТ. Подробния устройствен план предвижда към Поземлен имот с идентификатор 77195.731.103 да бъде присъединена 75,50 кв.м. площ , която е част от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 по КК на гр.Хасково, с НТП-за улица.

  

Пазарната оценка на придаваемата част в размер на 75,50 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 по КК на гр.Хасково е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 1850,00 лева без ДДС.

     

Предвид изложеното до тук,предлагам Общински съвет-Хасково до вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

    

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 по КК на гр.Хасково  от 75,50 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

  

2.Дава съгласие да се придадат 75,50 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 към Поземлен имот с идентификатор 77195.731.103 по КК на гр.Хасково.

     

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с  „Хрисо Авго“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ж.к. „Източна индустриална зона“, сервиз „Каспи“  ,представлявано от Георги Хубенов Колев, за прехвърляне в собственост  на частта от 75,50 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.731.159 по КК на гр.Хасково при цена 1850,00 лева без ДДС.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                       /Станислав  Дечев/

        

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/