Председател

Въчка Петкова Иванова

Секретар

Стоил Атанасов Стоилов

Членове на комисията:

Даниел Насков Йорданов
Йозджан Расим Мехмед
Тянка Тодева Дякова
Здравко Валентинов Запрянов
Снежана Недялкова Михайлова