ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за общинските жилища.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
С Наредбата за общинските жилища се уреждат: условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл.43 и чл.45 от ЗОС; реда за настаняване във ведомствените жилища на общината; реда за отдаване под наем на свободни общински жилища; условията и реда за разпореждане с общински жилища; както и реда и условията за учредяване на ограничени вещни права върху земя – общинска собственост за задоволяване на жилищни нужди. 
Издадено е Удостоверение №82 от 22.10.2015 г. за въвеждане в експлоатация на строеж  ІV-та категория, съгласно чл.137, ал.1 т.4 от ЗУТ и чл.8 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи „жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвимите етнически малцинства – 4 бр.”, първи етап: блок №48, находящ се в УПИ V, кв.645 по РП на гр.Хасково, ПИ №77195.709.33 по КК на гр.Хасково, ж.к. „Орфей”.
С оглед на това и предвид необходимостта от настаняване в общински жилища на лица, принадлежащи към тази етническа група, е необходимо да бъде допълнена Наредбата за общинските жилища, като се определи съответната наемна цена.
В тази връзка, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва Наредбата за общинските жилища, като в чл.21, създава нова ал.3 с текст:
„ал.3  Наемната цена за жилища, находящи се в ж.к. „Орфей” №48, гр.Хасково се определя, както следва:
- за тристайни жилища – 60.00 лв. на месец без ДДС;
- за двустайни жилища – 50.00 лв. на месец без ДДС;
- едностайни жилища – 40.00 лв. на месец без ДДС”.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/Добри Беливанов/