ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Добри Беливанов – кмет на община Хасково
 
Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската
собственост в Община Хасково  за периода 2016 - 2019 г.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общинският съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си.
Във връзка с това, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от ЗОС и чл.4, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г. 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/Добри Беливанов/