ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Група общински съветници от Представителна група „Коалиция „За Хасково” при Общински съвет - Хасково
 
 
ОТНОСНО: Изменение на чл.26, ал.7 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Съгласно Решение №98 от 24.02.2012 г. на Общински съвет - Хасково за промяна на чл.26, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, не се заплащат такси за детски градини за деца, чиито родители са с над 75% инвалидност, удостоверена с Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. В същото време, няма такова облекчение за децата с увреждания. Водени от желанието за справедливост и съпричастност към родителите и настойниците, които отглеждат деца с увреждания считаме, че такса за детска градина не следва да се заплаща и за деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.
 
Мотивите, които налагат вземането на това решение са следните: 
1. Причините, които налагат приемането, са равнопоставеност при хората с увреждания, които посещават или ползват детски градини на територията на община Хасково. Децата са бъдещето на България и лишаването им от преференции, каквито се дават на възрастните, особено когато се касае за детски градини, е недопустимо. Именно явната несправедливост в неползването на преференции по отношение на заплащаните такси за деца с увреждания, е основната причина за исканата промяна на чл. 26, ал. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.
Много общини в Република България са отстранили тази несправедливост. Например, в община Приморско е прието решение, с което за деца с увреждания 50% и над 50%, установени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, не следва да се заплаща такса за детска градина. През 2011 г. същото решение е прието и в община Бургас. Подобно е решението за освобождаване от такса и в много други български общини, като процентът на ТЕЛК/НЕЛК е различен. В Столична община процента е 71, тъй като са взети предвид масовите заболявания с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК при децата. Считаме, че 70 и над 70 процента е справедливо и в същото време процентът ограничава възможностите за злоупотреби с преференцията. За това, с оглед на опита и практиката, считаме, че такова решение за преференция в Хасково ще е най-удачно.
2. Целите, които се поставят, от една страна са да облекчат финансово родителите на деца с уврежданията, а от друга, както вече отбелязахме, да се отстрани една законова празнина, допълвайки цитирания подзаконов нормативен акт. Тук е мястото да отбележим, че няма изричен законов постулат, който да определя какъв да е размерът на облекчението за деца с увреждания, посещаващи детски градини. Това решение изцяло е поверено на общинските съвети по места.
3. Считаме, че финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба, са по силите на община Хасково и няма да се отразят чувствително на планираната събираемост на таксите за детски градини.
4. Очакваните резултати от прилагането на промените са очевидни. Ще се демонстрира съпричастност към онези родители, които имат тежката задача да интегрират децата си с увреждания в обществото. Нещо, което е заложено и в Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания в системата на народната просвета.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Настоящото предложение не противоречи на Правото на Европейския съюз, респективно Хартата за защита на децата и правото на Република България което е хармонизирано в съответствие с изискванията на европейското законодателство.
 
Предвид гореизложеното Докладната записка е съобразена  с изискването на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове.
В тази връзка предлагаме на Вашето внимание предложение за
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 1, Общински съвет –Хасково променя чл. 26, ал. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково като създава нова подточка: „Деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК”.
 
Вносители:
 
/следват подписи/