ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО                            
                                
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Добри Беливанов – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Кандидатстване с Проект „Подобряване на социалната инфраструктура  в областта на здравеопазването  чрез реконструкция и обновяване на  „Център за психично здраве“ ЕООД , гр. Хасково“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“, част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансирана от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община  Хасково е допустим кандидат по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“, част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансирана от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. В тази връзка се изготвят документи за кандидатстване с Проект „Подобряване на социалната инфраструктура  в областта на здравеопазването  чрез реконструкция и обновяване на  „Център за психично здраве“ ЕООД , гр. Хасково“
Стационарното психиатрично отделение се помещава в осеметажна масивна сграда с местонахождение: гр. Хасково, ул. „Болярска „ №2. С Решение №552 от 31.01.2014 год. на ОСХ  се предоставя  за безвъзмездно управление , за срок от 10 години „Център за психично здраве –Хасково“ ЕООД -четвърти, пети и шести етаж и входа от северната страна на сградата-общо 2619 кв.м  На 20.03.2014 год. е подписан договор между Община Хасково и „Център за психично здраве“ ЕООД за управление на недвижим имот –общинска собственост.
„Център за психично здраве“ ЕООД Гр. Хасково е единственото лечебно заведение в Хасковска област оказващо  комплексни медицински  услуги в тази област. То обслужва пациенти на 11 /единадесет/общини с население 237 664 към 17.04.2015 год. /НСИ/
Център за психично здраве гр. Хасково е лечебно заведение в което се извършва диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания. Основните лечебни дейности са – спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства; психотерапия и психосоциална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност и промоция,  превенция и подобряване на психичното здраве.
Целта на проекта е да се подобрят услугите за психично болните пациенти и да се осигурят адекватни грижи за тях, чрез обновяване на инфраструктурата. С настоящия проект ще бъдат подпомогнати регистрирани в  БДТ-Хасково безработни лица чрез професионалното им обучение по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.
Дейностите които се предвиждат за изпълнението на целта на проекта и тяхното процентно съотношение са:

90% за Строително монтажни дейности (ремонт и обновяване) на стационарното психиатрично отделение; предвидените инвестиционни мерки включват: Подмяна на дървената дограма с ПВЦ и стъклопакет, ще се отремонтират изцяло санитарните възли по етажите  като ще се подмени старото санитарно оборудване с ново. Дървените врати ще се подменят с алуминиева. За да се спазят изискванията за пожарна безопасност  ще се демонтира дървената ламперия в коридорите и ще се  монтира пожаро-известяваща система. С цел по лесно поддържане и функционалност по стените се предвижда антибактериална облицовка. Ще се отремонтира съществуващата водопроводна и канализационна инсталация. Предвидена е система за видеонаблюдение. 5% за професионално обучение на регистрирани в ДБТ -Хасково безработни; 5% за организация, оперативно управление и контрол.

Условията на програма на проект „Красива България изискват, ако строително-монтажните работи се извършват в сгради –общинска собственост, Общински съвет да вземе решение, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след изпълнението му и ще поеме ангажимента за поддръжката.
Срока за подаване на проектните предложения е до 18.01.2016 год. Финансирането от ПКБ по мярка М02 е максимум 100 000лв. с ДДС. Максималния размер на проектопредложението  е 300 000 лв. с ДДС.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект „Подобряване на социалната инфраструктура  в областта на здравеопазването  чрез реконструкция и обновяване на  „Център за психично здраве“ ЕООД , гр. Хасково“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“, част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансирана от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта
2. Предназначението на сградата, обект на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на проекта и поема ангажимент за поддръжката му.


КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/Добри Беливанов/