ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково
 
 
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци в Община Хасково, в частта, касаеща
размера на данъка върху превозните средства - 
леки автомобили и мотоциклети в Община Хасково.
                  
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Съгласно действащата редакция на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, в чл.7 е уреден размера на данъка върху превозните средства. 
На основание чл.55, ал.1 от Закона за местни данъци и такси и съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси, данъкът върху превозните средства за леките автомобили се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производството, както следва:
1. До 37 kw включително – 0,65 лв. за 1 kw.
2. Над 37 kw до 55 kw включително - 0,80 лв. за 1 kw
3. Над 55 kw до 74 kw включително- 1,00 лв. до 1 kw 
4. Над 74 kw до 110 kw включително -1,50 лв. за1 kw
5. Над 110 kw -1,80 лв. за 1 kw 
 
На основание чл.55, ал.1 от Закона за местни данъци и такси и съгласно чл.7, ал.3 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси, данъкът за мотопеди е 20 лв., а за мотоциклети:
До 125 куб.см.включително- 25,00 лв.
Над 125 куб.см. до 250 куб.см. – 40,00 лв. 
Над 250 куб.см. до 350 куб.см. – 60,00 лв. 
Над 350 куб.см. до 490 куб.см. – 90,00 лв. 
Над 490 куб.см. до 750 куб.см. – 150,00 лв. 
Над 750 куб.см. – 200,00 лв.
 
Направени са анализи на посочените по-горе ставки при определяне на данъка върху превозните средства. В тази връзка ви уведомявам за следното:
Годишното задължение от Данък върху превозните средства - Леки автомобили, собственост на физически и юридически лица на територията на Общината, е в размер на 2 900 077,91 лв. Събраният данък от леки автомобили към 10.12.2015 г. е в размер на 1 818 271,43 лв. и лихва в размер на 9 442,84 лв.
Неплатеният /Недобор/ размер на Данъка върху превозните средства - леки автомобили  за периода 2004 г. - към 10.12.2015 г. е в размер на 2 434 476,00 лв. и начислена лихва в размер на 614 836,77 лв. 
Установи се, че една от причините за  относително големия остатък неплатени задължения за данък върху превозните средства на леки автомобили,  както от предходни години, така и от текущата година, е вследствие на относително високите към момента ставки при изчислението му. При направения сравнителен анализ на действащите ставки на Данък върху превозните средства на общините в областта /Димитровград, Харманли, Свиленград и Симеоновград/ се вижда, че размера на определения данък върху превозните средства за Община Хасково е по-висок с около 40%.
Предвид гореизложените обстоятелства, предлагам да се направи промяна, съгласно чл.55, ал.1 от ЗМДТ: 
Формирането на данък върху превозните средства - Леки автомобили, както следва:
1.До 37kw включително – 0,50лв за 1 kw /досегашна ставка- 0,65лв. за 1kw/ - намаление от 30%.
2.Над 37 kw до 55 kw включително - 0,65 лв.за 1 kw /досегашна ставка-0,80 лв. за 1kw/ - намаление от близо 23%;
3.Над 55 kw до 74 kw включително - 0,87 лв. за 1 kw /досегашна ставка - 1,00 лв. За 1 kw/ - намаление от 15%;   
4.Над 74 kw до 110 kw включително - 1,45 лв. За 1 kw /досегашна ставка-1,50 лв. за 1 kw/ - намаление с 4%. 
5.Над 110 kw - 1,80лв за 1 kw/досегашна ставка - 1,80 лв. за 1 kw /без промяна. 
 
         Данъка върху мотоциклети, както следва:
1.До 125 куб.см.включително- 25,00 лв. /остава непроменен/
2.Над 125 куб.см. до 250 куб.см. – 35,00лв. /предишна ставка - 40,00лв./ - Намаление с 15%;
3.Над 250 куб.см. до 350 куб.см. – 55,00 лв. /предишна ставка – 60,00 лв./ - Намаление с 9.5%;
4.Над 350 куб.см. до 490 куб.см. – 80,00 лв. /предишна ставка – 90,00 лв./- Намаление с 13%;
5.Над 490 куб.см. до 750 куб.см. – 135,00 лв. /предишна ставка – 150,00 лв./ - Намаление с 11.1%;
6.Над 750 куб.см. – 180,00 лв. /предишна ставка – 200,00 лв./-Намаление с 11.2%.
 
Тези предложения са обосновани след анализиране на количеството автомобили и мотоциклети във всеки сегмент на таблиците, абсолютната сума на постъпленията, както и недоборите по съответните пера и години.
Вижда се, че предлаганите намаления на ставките са съобразени с мощността на двигателите и годината на производство.
Считам, че намалението на данъчните ставки няма да се отрази съществено на бюджета на Община Хасково за 2016 г. и може да се компенсира чрез повишаването на събираемостта и събиране  на задълженията от минали години – т.нар. „недобори“.
Във връзка с това, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.55, ал.1, и ал.3 от ЗМДТ,  Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:
§1 Чл.7, ал.1 придобива следната редакция: „Данъкът върху превозните средства за леките автомобили се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производството, както следва:
1. До 37 kw включително – 0,50 лв. за 1 kw.
2. Над 37 kw до 55 kw включително - 0,65 лв. за 1 kw
3. Над 55 kw до 74 kw включително- 0,87 лв. до 1 kw 
4. Над 74 kw до 110 kw включително -1,45 лв. за1 kw
5. Над 110 kw -1,80 лв за 1 kw .”
 
 
В зависимост от годината на производството данъкът се умножава със следните коефициенти: 
 

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство

 

Коефициент

Над 14 години

1,0

Над 5 до 14 години включително

1,5

До 5 години включително

2,8

§2 Чл. 7, ал.3 придобива следната редакция: „Данък за мотопеди – 20 лв. и мотоциклети:
  До 125 куб.см.вкл. - 25,00 лв.
Над 125 куб.см. до 250 куб.см. – 35,00 лв. 
Над 250 куб.см. до 350 куб.см. – 55,00 лв. 
Над 350 куб.см. до 490 куб.см. – 80,00 лв. 
Над 490 куб.см. до 750 куб.см. – 135,00 лв. 
Над 750 куб.см. – 180,00 лв.“
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
           /Добри Беливанов/