ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Хасково, Раздел III „Такси за 
детски ясли, детски градини, домове за социални 
грижи, лагери и други социални услуги”.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
Съгласно действащата редакция на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, в чл.26, ал.3, е уреден размера на месечната такса за детските градини. Предвидено е, че за „Целодневни детски градини и Обединени детски заведения размерът на месечната такса е, както следва: б.„а” за град Хасково – 50 лв., от които 30 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част”. 
Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за местните данъци и такси: „Местните такси се определят възоснова на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугите.”
Считам, че посоченият в чл.26, ал.3, б.”а” от Наредбата размер на месечната такса по отношение на постоянната част би могъл да бъде намален, без това да повлияе съществено върху бюджета на Община Хасково за 2016г. Аргументите ми за това са следните: От справка за разходите за издръжка на дете в ОДЗ на територията на Община Хасково за периодите 2014г., 2015г. /11 месеца/ и 2016г. /прогноза/, се установява, че при намаление на постоянната такса за посещение на обединено детско заведение за децата на възраст до 3 години и за 3-4 годишните, доплащането от Община Хасково за месечната издръжка на едно дете ще бъде приблизително в размера, в който се извършва доплащане и към настоящия момент /2015г./ 
 
Справка за разходите за издръжка на дете в ОДЗ
 

 

2014 г.

2015 г.

Прогнозно за 2016 г.

Вид

За

2014 г. в лева

Брой деца по "АдминМ"

Месечна издръжка на дете в лева

За 2015 г.  /от м 01 до м 11/ в лева

Брой деца по "АдминМ"

Месечна издръжка на дете в лева

За 2016г. в лева

Брой деца по "АдминМ"

Месечна издръжка на дете в лева

Издръжка на ОДЗ с включени всички разходи /храна, инвентар, материали, консумативи, вода, горива, енергия и други/

2243174

3468

53,90

2092452

3286

57,89

2059100

3166

54,20

Внесени родителски такси по присъствие за деца до 3г., 3-4 годишни и 5-6 годишни

1353930

3468

32,53

1186225

3286

32,82

1109300

3166

29,20

Доплащане от бюджета на общината

889244

3468

21,37

906227

3286

25,07

949800

3166

25,00

Забележки: 
Брой деца по „АдминМ“ се определя съгласно информационната система на Министерството на образованието и науката. В общата бройка са включени всички деца както следва: до 3години, от 3 до 4 години и от 5 до 6 години, посещаващи обединено детско заведение на територията на град Хасково. Намалението на внесените родителски такси ще важи само за тези, чиито деца са до 3 години и между 3 и 4 годишна възраст. Прогнозната сума от 1109300 лв. е получена след като е намалена месечната такса с 5лв. в постоянната и част само за тези деца. 
Разликата в броя на децата по „АдминМ“ е именно във възрастова група до 3 години и от 3 до 4 г. или тези, на които ще бъде намалена таксата.
Намалението на постоянната такса ще бъде компенсирано от намалението на разходите за издръжка на ОДЗ. Планира се и газифициране.
 
Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за народната просвета /ЗНП/, издръжката на  децата в общинските детски градини се поема съответно от държавния и общинския бюджет.  Държавният бюджет осигурява: 
- заплатите на персонала по трудови правоотношения, другите възнаграждения; допълнително възнаграждение за постигнати резултати на педагогическия персонал и др.;
- задължителните осигуровки от работодатели
- разходи по чл.4 и чл.25 от ЗЗБУТ
- издръжка на децата от подготвителните групи – 5 и 6 годишни /без храна/ - материали, вода горива, енергия, разходи за външни услуги и др.
- средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи.
Финансирането се извършва на база Единни разходни стандарти и  брой деца по „АдминМ“.
Общинският бюджет осигурява издръжката на децата до 3-годишна възраст  и от 3 до 4-годишна възраст, включваща:
- храна 
- медикаменти
- постелен инвентар
- учебни разходи 
- материали, вода, горива и енергия, текущи ремонти, данъци, такси и др., разходи за застраховки на ДМА, обезщетения, основен ремонт, придобиване на ДМА и НДМА.
Услугата, която се предоставя от общинските детски градини цели  да осигури качествени, безопасни и здравословни условия за отглеждането и възпитанието на децата. Разходите за отглеждането и възпитанието на децата в детските градини и ОДЗ са споделена отговорност между общината и родителите. Воден от убеждението, че поемането на разходите за отглеждането и възпитанието на децата ни следва да бъде уредено по възможно най-добрия и задоволителен начин и за гражданите и за общината, предлагам да се намали размера на сумата, представляваща постоянна част от месечната такса, заплащана в детските градини и ОДЗ, като чл.26, ал.3, б.”а” придобие следната редакция: „Целодневни детски градини и Обединени детски заведения размерът на месечната такса е както следва: б.„а” за град Хасково – 45лв., от които 25 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част”. 
 
 
Във връзка с това, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.6, ал.1, б.”в” от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:
§1 Чл.26, ал.3, б.”а” придобива следната редакция: 
„Целодневни детски градини и Обединени детски заведения, размерът на месечната такса е, както следва: 
а/за град Хасково – 45 лв., от които 25 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част”. 
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
         /Добри Беливанов/